Główny księgowy

Dodano: 13.01.2020
Główny księgowy
Mysłowice
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mysłowicach

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mysłowicach

Warunki pracy

Główny księgowy będzie podlegał bezpośrednio Kierownikowi Jednostki według czasu pracy ustalonego z Kierownikiem Jednostki.

Praca w siedzibie Inspektoratu znajdującego się na III piętrze budynku (budynek nie posiada windy).

Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego, kserokopiarki i innych urządzeń biurowych.
Stanowisko pracy spełnia wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy.
Oświetlenie stanowiska pracy naturalne i sztuczne.
Nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ksiag rachunkowych jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • sporządzanie sprawozdań obowiązujących jednostkę
 • pełna obsluga kadrowo - płacowa jednostki
 • opracowanie i nadzór nad realizacją planu finansowego jednostki i prowadzenie zadań wynikających z rozliczenia budżetu jednostki
 • elektroniczna obsługa systemu bankowego
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mysłowicach

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie Musi spełniać jeden z poniższych warunków:
<br>a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
<br>b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
<br>c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
<br>d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
 • Musi posiadać pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 • Nie byc prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 • Musi posiadać znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków glownego księgowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów prawa związanych ze specyfiką pracy na stanowisku głównego księgowego w jednostce budżetowej, a w szczególności w zakresie : ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o systiemie ubezpieczeń społecznych oraz Kodeksu Pracy,
 • znajomośc systemu F-K formy Rekord Sp. z o.o. z siedziba w Bielsku-Białej
 • Znajomość programu Kadry - Płace firmy Reset2 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Płatnik przekaz elektroniczny dokumentow do ZUS
 • Znajomość Systemu SJO Bestia - Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego Sprawozdawczość Jednostek Organizacyjnych
 • Znajomość zasad księgowania rozliczeń budżetowych jednostek sektora finansów publicznych,
 • Znajomość zasad naliczania i rozliczania wynagrodzeń w sferze budżetowej
 • odporność na stres
 • komunikatywność
 • rzetelność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mysłowicach
  ul. Mikołowska 4a - III piętro
  41-400 Mysłowice

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
DANE KONTAKTOWE
- Powiatowy Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mysłowicach, ul. mikołowska 4a, 41-400 Mysłowice
e-mail - Aplikuj, nr telefonów - 32 318-25-50, 504, 504-549-691

Dokumenty należny składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko Głównego Księgowego".

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Kandydaci spełniające wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu zostaną zakwalifikowane do dalszych etapów naboru o czym będą powiadomieni telefonicznie.

Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone z powodu nie spełnienia wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu nie zostaną powiadomieni.

W ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.