Główny księgowy
Gostyń
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gostyniu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gostyniu

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa (komputer)
- pomieszczenia biurowe znajdują się na III piętrze, jest winda w budynku.
- jazda samochodem służbowym
- miejsce pracy: Gostyń

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z przepisami, prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków Inspektoratu
 • sporządzanie planu budżetu jednostki i jego realizacja
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w celu prawidłowego i terminowego regulowania zobowiązań jednostki oraz dokonywania rozliczeń finansowych dochodów i wydatków
 • prowadzenie sprawozdwaczości budżetowej i finansowej oraz bilansu w obowiązujących terminach
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS, Urzędem Skarbowym i innymi kontrahentami
 • prowadzenie spraw kadrowych Inspektoratu
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby Inspektoratu, banków oraz instytucji zewnętrznych.
 • kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (np. US, ZUS, GUS)

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 lat doświadczenia zawodowego w księgowości
 • biegła znajomość ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych oraz pozostałych przepisów dotyczących jednostek budżetowych
 • umiejętność obsługi komputera
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • staż pracy w księgowości budżetowej
 • znajomość obsługi programów Optivum, Płatnik, program finansowo-księgowy FOKA
 • odporność na stres i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, rzetelność oraz terminowość

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-04
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  ul: Poznańska 200
  63-800 Gostyń
  Budynek Powiatowego Urzędu Pracy, IIIp, pokój 410

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Telefon do kontaktu: 655752540.

Główny księgowy

Gostyń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna