Główny księgowy
Pleszew
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pleszewie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pleszewie

Warunki pracy

- zatrudnienie na czas zastępstwa;
- praca przy komputerze;
- praca w siedzibie Inspektoratu;
- siedziba na I piętrze budynku;
- brak wind w budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizowanie i prowadzenie działalności Inspektoratu w zakresie przepisów dotyczących rachunkowości, finansów publicznych oraz pełnej księgowości i rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich zgodności z planem finansowym jednostki i obowiązującymi przepisami
 • planowanie i opracowanie budżetu Inspektoratu oraz niezbędnych zmian w tym zakresie oraz opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących rachunkowości jednostki
 • prowadzenie obsługi płacowej Inspektoratu
 • sporządzanie wymaganej sprawozdawczości finansowej i bilansu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe lub inne ekonomiczne, zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość przepisów o finansach publicznych i rachunkowości
 • umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych i finansowo-księgowych oraz płacowych: Progman, Płatnik, Budżet JST, Cesarz
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • niekaralność za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego
 • samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • oświadczenie o posiadaniu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-10
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Zatrudnienie na czas zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Dokumenty należy składać w zaklejonej i opisanej kopercie - NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY (zatrudnienie na czas zastępstwa).

Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego.

Podania kandydatów niewyłonionych w procesie rekrutacji zostaną zniszczone po zakończeniu naboru.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Główny księgowy

Pleszew

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna