Główny księgowy
Dzierżoniów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie

Warunki pracy

1. Praca w pomieszczeniach na piętrze budynku. Podjazd zewnętrzny na parter budynku. Brak windy, toaleta dla niepełnosprawnych na parterze budynku.
2. Praca przy komputerze.
3. Praca w siedzibie urzędu.
4. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - organizowanie i prowadzenie działalności Inspektoratu w zakresie przepisów dotyczących rachunkowości, finansów publicznych oraz pełnej księgowości i rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • - wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, realizowanie wydatków, dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich zgodności z planem finansowym jednostki i obowiązującymi przepisami,
 • - planowanie i opracowywanie budżetu Inspektoratu oraz niezbędnych zmian w tym zakresie,
 • - opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących rachunkowości,
 • - rozliczanie należności Skarbu Państwa, sporządzanie tytułów wykonawczych należności pieniężnych i kierowanie ich do egzekucji komorniczej,
 • - sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych w szczególności do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Starostwa Powiatowego i GUS oraz w zakresie dot. pracowników służby cywilnej
 • - prowadzenie inwentarza ruchomości Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie i rozliczanie inwentaryzacji,
 • - kadry – prowadzenie rozliczeń związanych z zatrudnionymi pracownikami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie 1) spełnienie jednego z poniższych warunków
<br>a) ukończone wyższe ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 letnia praktyka w księgowości,
<br>b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-cio letnia praktyka w księgowości 
<br>c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
<br>d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
<br>
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego co najmniej 6-cio letnia praktyka w księgowości w przypadku ukończenia średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej
<br>co najmniej 3 letnia praktyka w księgowości w przypadku ukończenia wyższych ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych 
<br>
 • ukończone wyższe ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 letnia praktyka w księgowości,
 • umiejętność prowadzenia rachunkowości ,
 • znajomość obsługi programów finansowo-księgowych, Płatnika, programu kadrowo - płacowego,
 • znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej i kodeksu pracy.
 • nie skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe
 • oświadczenie o umiejętności prowadzenia rachunkowości
 • oświadczenie o znajomości obsługi programów finansowo-księgowych, Płatnika, programu kadrowo - płacowego,
 • oświadczenie o znajomości ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych,
 • oświadczenie o znajomości ustawy o służbie cywilnej i kodeksu pracy.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-26
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem"nabór na głównego księgowego".
2. CV i list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
3. Oferty złożone po terminie lub nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
4. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
5. Oferty osób nie zatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru.
6. Informacje można uzyskać pod nr tel. 74 832 17 80.

Główny księgowy

Dzierżoniów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna