Główny księgowy
Tychy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tychach

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tychach

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu. Praca przy użyciu komputera, korzystanie z internetu i urządzeń biurowych (kserokopiarka, skaner, fax) Stanowisko pracy spełnia wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Oświetlenie stanowiska pracy: naturalne i sztuczne. Nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.
Praca w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na II piętrze budynku. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie gospodarki finansowej i księgowej zgodnie z obowiazujacymi przepisami w pełnym zakresie
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji finansowej z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finasowych.
 • sporządzanie planów finansowych, analiza wykonywania budzetu
 • sprawozdawczość w zakresie finansów oraz statystyki GUS
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników w tym: akta osobowe, upoważnienia, sprawy socjalne, ewidencja czasu pracy
 • prowadzenie spraw dotyczących wynagrodzeń pracowników w tym: sporządzanie listy płac, karty wynagrodzeń, karty zasiłkowe
 • rozliczanie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w tym sporządzanie deklaracji, rozliczenia z Urzędem Skarbowym w tym naliczenia podatku
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych
 • prowadzenie planu zadaniowego
 • sporządzanie naliczenia odpisu na ZFSS

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie lub wyższe ekonomiczne 
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego praktyki w księgowości w komórkach finansowych administracji publicznej dla osoby z wykształceniem średnim, lub co najmniej 3 lata praktyki w księgowości dla osoby z wykształceniem wyższym
<br>
 • Znajomość ustaw : o rachunkowości, o finansach publicznych, budżetowej, prawo zamówień publicznych, o podatku dochodowym od osób fizycznych, Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej,
 • Umiejętność obslugi komputera w środkowisku WINDOWS
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość sytemu FK , BUDŻET RB2 - firmy REKORD SI sp. z o.o.
 • znajomośc programu Płatnik przekaz elektorniczny dokumentów do ZUS
 • znajomość zasad księgowania rozliczeń budżetowych jedostek sektora finansów publicznych
 • znajomość zasad naliczenia i rozliczenia wynagrodzeń w sferze budżetowej
 • umiejetność obsługi pakietu MS Office
 • komunikatywność
 • rzetelność i umiejętność analitycznego myślenia
 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • posiadanie certyfikatu księgowego lub świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • posiadanie uprawnień biegłego rewidenta

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie ( decydująca data wpływu do kancelarii Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tychach) nie będą brane po uwagę. List motywujący oraz każde oświadczenie mają być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 32 227-50-89 w godzinach 7.30 - 15.00.Oferty po ukończonym naborze można odebrać w terminie 3 miesięcy, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tychach"
Sposób naboru: weryfikacja dokumentów, rozmowa kwalifikacyjna z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Tychach.

Główny księgowy

Tychy

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna