Główny księgowy

Dodano: 31.01.2020
Główny księgowy
Siedlce
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Samodzielne stanowisko pracy Główny Księgowy

Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie Komendy Miejskiej
- praca w systemie codziennym od 7.30 do 15.30,
- stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe (wyposażone i
dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych),
- oświetlenie sztuczne i naturalne,
- brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
- brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
- brak wind (stanowisko pracy na I piętrze budynku),
- wyjazdy służbowe, załatwianie spraw poza jednostką,
- współpraca z innymi instytucjami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawowanie nadzoru w imieniu Komendanta Miejskiego nad gospodarką finansową;
 • Prowadzenie rachunkowości Komendy Miejskiej;
 • Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
 • • wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Komendy Miejskiej,
 • • zapewnieniu prawidłowości umów zawieranych przez Komendę Miejską pod względem finansowym
 • • przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 • • zapewnieniu terminowego ściągania należności
 • Analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Komendy Miejskiej;
 • Prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 • Sporządzanie projektu planu finansowego i planu finansowego po otrzymaniu zawiadomienia o przydzielonym budżecie.
 • Nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku Komendy Miejskiej;
 • Przestrzeganie dyscypliny budżetowej
 • Planowanie budżetu Komendy Miejskiej, a w szczególności: opracowywanie materiałów do projektu budżetu, opracowywanie budżetu Komendy Miejskiej
 • Przestrzeganie dyscypliny budżetowej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Kryteria dla kandydatów mogących zajmować stanowisko głównego księgowego w jednostce sektora finansów publicznych określone zostały w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) są następujące: Głównym Księgowym może być osoba, która:
 • 1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 • 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • 3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • 4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 • 5) spełnia jeden z poniższych warunków:
 • a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 • - znajomość i umiejętność zastosowania w praktyce przepisów ustawy o finansach publicznych , ustawy o rachunkowości oraz przepisów wykonawczych
 • - praktyczna znajomość zagadnień księgowych
 • - znajomość przepisów związanych z działalnością jednostek budżetowych, znajomość przepisów prawa w zakresie klasyfikacji dochodów i wydatków w jednostkach budżetowych oraz archiwizacji dokumentów. Znajomość specyfiki finansowania i zasad funkcjonowania PSP oraz korpusu służby cywilnej.
 • - znajomość przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • - znajomość programów finansowo – księgowych,
 • - umiejętność analitycznego myślenia,
 • - umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie archiwizacji dokumentów.
 • Znajomość specyfiki finansowania i zasad funkcjonowania PSP oraz korpusu służby cywilnej.
 • Znajomość zasad finansowania i rozliczania dotacji pochodzących z funduszy europejskich
 • prawo jazdy kategorii B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą ochrony danych osobowych w związku z naborem na stanowisko głównego księgowego KM PSP w Siedlcach
 • - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku starszy inspektor).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy kat.B

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-12
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Sekretariacie Komendy Miejskiej Państwowej Straży
  Pożarnej w Siedlcach, ul. Czerwonego Krzyża 45 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30
  do 15:30) lub listownie (decyduje data wpływu do komendy) w terminie do dnia 27.01.2020 roku do godz.
  15:30 włącznie.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- Planowane zatrudnienie : 01.03.2020
- umowa o pracę na czas określony, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie
cywilnej (Dz. U. 2018 r., poz. 1559 ze zm.) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;
- wynagrodzenie brutto ok. 5500 zł.
Inne informacje:
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty złożone przez kandydatów, które nie zostaną zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego, bądź nie zostaną wskazane jako najlepsze w protokole naboru, zostaną zniszczone po upływie jednego miesiąca po zakończeniu rekrutacji. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia wskazanych w protokole z naboru jako najlepsze, zostaną zniszczone po upływie trzech miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać na wniosek adresata odebrane osobiście w sekretariacie Komendy Miejskiej przed upływem ww. terminów.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailem o ich terminie.
Wyniki naboru ogłoszone zostaną na tablicy ogłoszeń w budynku Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach, na stronie internetowej KM PSP w Siedlcach (www.siedlce-straz.pl) oraz na stronie Urzędu Służby Cywilnej (www.dsc.kprm.gov.pl).
REGULAMIN NABORU
Nabór na stanowisko Główny Księgowy w KSC w tutejszej komendzie będzie przeprowadzony w następujących etapach:
1. Wstępna ocena ofert oraz ustalenie listy kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Tylko osoby spełniające wymogi przechodzą do dalszych etapów naboru.
2. Test sprawdzający wiedzę merytoryczną z zakresu prawa, administracji, znajomości ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, o służbie cywilnej, ochronie danych osobowych, ustawy o rachunkowości i o finansach publicznych w formie pisemnej. Test składa się z 20 pytań punktowanych 1 pkt za odpowiedź prawidłową i 0 pkt za odpowiedź błędną. Do dalszych etapów naboru przechodzą osoby, które uzyskały min. 11 pkt z testu.
3. Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.
4. Po trzech etapach komisja wyłania trzy najlepsze kandydatury, które zostają przedstawione
Komendantowi.
5. Wybór kandydata spośród przedstawionych kandydatur.
Nieprzystąpienie kandydata w wyznaczonym terminie do któregokolwiek z etapów naboru powoduje wykluczenie z dalszego postępowania.
Listy kandydatów (zawierające kod kandydata) po kolejnych etapach będą umieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszej Komendy, stronie internetowej KM PSP w Siedlcach (www.siedlce-straz.pl). Informacja o końcowym wyniku naboru dodatkowo będzie umieszczona na stronie Urzędu Służby Cywilnej (www.dsc.kprm.gov.pl).
Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na stanowisko starszego inspektor podejmie Komendant Miejski PSP w Siedlcach.
Nad całością naboru czuwa Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Siedlcach.