Główny księgowy
Gdynia
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gdyni

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Gdyni

Warunki pracy

• Praca biurowa w siedzibie urzędu, od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 7.30 do 15.30, z wykorzystaniem komputera (praca przy monitorze powyżej 4 godzin), i urządzeń biurowych.
• Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym w pozycji siedzącej przy biurku.
• Budynek może sprawiać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo - bariery architektoniczne: miejsce pracy usytuowane na I piętrze w budynku bez podjazdu dla wózków inwalidzkich i windy, wąskie schody i korytarze, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.
• Sporadyczne wyjścia i wyjazdy służbowe np.: szkolenia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym - wstępna i bieżąca kontrola wewnętrzna dokumentów księgowych w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych
 • Dekretowanie dowodów finansowych
 • Analiza i kontrola wykorzystania środków finansowych
 • Dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • Dokonywanie kontroli zgodności operacji finansowych i gospodarczych z planem finansowym
 • Opracowywanie planów finansowych jednostki
 • Sporządzanie sprawozdań finansowo-kadrowych oraz sprawozdań w układzie zadaniowym
 • Sporządzanie dokumentów i rozliczeń środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • Sporządzanie list płac na podstawie otrzymanej dokumentacji, prowadzenie kart wynagrodzeń i potrąceń pracowników, obliczanie i terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Obliczanie i terminowe odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, oraz zobowiązań podatkowych i innych publiczno-prawnych
 • Sporządzanie i terminowe przesyłanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
 • Przygotowywanie projektów procedur i przepisów wewnętrznych z zakresu spraw finansowych
 • Obsługa informatycznego systemu obsługi budżetu państwa (TREZOR), PŁATNIK, NBE NBP
 • Organizowanie i nadzorowanie przebiegu inwentaryzacji składników majątkowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata w zakresie księgowości
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz przepisów szczegółowych dla jednostek budżetowych
 • Znajomość ustawy w zakresie naruszeń dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość przepisów w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość przepisów prawa pracy
 • Znajomość ustawy o inspekcji weterynaryjnej
 • Niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • Umiejętność obsługi programu Płatnik, Trezor, NBE NBP
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o niekaralności przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-07
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu lub listownie - decyduje data stempla pocztowego. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 058 622-31-66

Główny księgowy

Gdynia

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna