Główny księgowy
Białystok
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy do spraw finansowo - księgowych
jednoosobowe stanowisko ds. budżetu i finansów

Warunki pracy

praca biurowa z dokumentami w siedzibie urzędu z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera
siedziba inspektoratu znajduje się na I piętrze - bez windy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie księgowości jednostki
 • obsługa finansowo- księgowa
 • dekretowanie dokumentów, sprawdzanie dokumentów pod względem formalno - rachunkowym
 • kontrola zgodności operacji z palnem finansowym
 • sporządzanie sprawozdań, listy płac pracowników Inspektoratu
 • dokonywanie rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie Wykształcenie: średnie ekonomiczne: ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości lub wyższe ekonomiczne: ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych, wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i udokumentowanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości. lub wpis do rejestru biegłych rewidentów lub posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego doświadczenie zawodowe: 6 lat ( w przypadku posiadania wykształcenia średniego ekonomicznego ) lub 3 lata ( w przypadku posiadania wykształcenia wyższego ekonomicznego lub wykształcenia wyższego uzupełnionego ekonomicznymi studiami podyplomowymi )
 • pełna znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach, ubezpieczeniach społecznych, ustawach podatkowych
 • znajomość przepisów o odpowiedzialnosci za narszenie dyscypliny finansów publicznych
 • umiejetność obsługi komputera
 • umiejętność zarzadzania, odpwiedzialność, terminowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-20
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem "Oferta pracy - Główny Księgowy" osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 20.05.2019r. do godz. 15:00. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Główny księgowy

Białystok

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna