Główny księgowy
Kościerzyna
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kościerzynie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy do spraw finansowo-księgowych
komórka finansowo- księgowa

Warunki pracy

narzędzia i materiały pracy- komputer

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1.prowadzenie rachunkowości Inspektoratu zgodnie z obowiazującyni przepisami
 • 2.wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków Inspektoratu
 • 3.dokonywanie wstepnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych zplanem finansowym
 • 4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczacych operacji gospodarczych i finansowych oraz ich dekretacji
 • 5. przygotowywanie projektów budżetów oraz harmonogramów wydatków
 • 6. sporządzanie bilansu,prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej , wykonywanieanaliz,zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków
 • 7. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych
 • 8. naliczanie wynagrodzeń, składek ZUS , zaliczek podatkowych oraz prowadzenie spraw ubezpieczeniowych pracowników wraz z ich terminowym przekazywaniem
 • 9. sporzadzanie deklaracji podatkowych i raportów ZUS
 • 10. przestrzeganie zasad roaliczeń pieniężnych wraz z analizą wykorzystania środków
 • 11. prowadzenie nadzoru nad przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji księgowej
 • 12. nadzorowanie przestrzegania dyscypiliny finansów publicznych
 • 13.nadzorowanie prwidłowego przebiegu przekazywania składników majątkowych, oraz zasad inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia
 • 14. sporządzanie naliczenia odpisów ZFŚS
 • 15.prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych
 • 16. sporządzianie obowiązujacych sprawozdań finansowych i statystycznych
 • 17.nadzorowanie ściągalności dochodów budżetowych, w tym prowadzonych postepowań sadowych i egzekucyjnych
 • 18.prowadzenie spraw kadrowych Inspektoratu
 • 19. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Kierownika jednostki należą do kompetencji Głównego Księgowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie spełnia jeden z poniższych warunków
<br>-ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie,ekonomiczne wyższe studia zawodowe , uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
<br>-ukończona średnia policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
<br>- wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
<br>-posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów,
<br>
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-25
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kościerzynie
83-400 Kościerzyna ul. 3 Maja 6
telefon 504 431 505
adres strony internetowej https://pinb.kościerzyna.ibip.pl
przewidywany termin zatrudnienia 01 sierpnia 2019 rok
Dokumenty w spawie naboru na stanowisko Głównego Księgowego można składać do dnia 25 czerwca 2019 roku do godziny 15:00 w biurze Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kościerzynie lub przesłać pocztą na adres Inspektoratu.
Oferty które wpłyną do PINB po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym . O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do Inspektoratu.
O dopuszczeniu do dalszego postępowanie kwalifikacyjnego ( rozmowy Kwalifikacyjnej i ewentualnie testu) oraz miejscu jego przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dokona wyboru kandydata na stanowisko będące przedmiotem naboru lub rozstrzyga o zakończeniu naboru bez wyboru żadnego z uczestniczących w nim kandydatów.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej PINB Kościerzyna.
Zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na czas określony - okres próby nie przekraczający trzech miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika.

Główny księgowy

Kościerzyna

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna