Główny księgowy
Hrubieszów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hrubieszowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Zespół do spraw finansowo-księgowych

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
- praca biurowa w siedzibie urzędu
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
- budynek dwupiętrowy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych - brak windy
- obsługa urządzeń biurowych - komputer, drukarka, skaner

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rachunkowości inspektoratu zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowychoraz rozliczanie wyznaczonych lekarzy weterynarii z przeprowadzonych czynności zleconych do realizacji przez Powiatowego Lekarza Weterynarii,
 • dekretacja dokumentow oraz prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pienieżnymi, terminowe realizowanie bieżących płatności i zobowiązań
 • monitorowanie i egzekwowanie realizacji dochodów budżetowych
 • obsługa systemów komputerowych w zakresie księgowości, obsługa informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR)
 • przeprowadzanie kontroli kont - analiza rozrachunków z klientami, kosztowych i publiczno-prawnych
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej
 • opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki
 • przygotowywanie projektów, procedur i przepisów wewnetrznych z zakresu spraw finansowo-księgowych i kontroli zarządczej
 • wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisow wewnetrznych wydanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie należą do kompetencji głównego księgowego
 • Koordynowanie pracy zespołu ds. finansowo-księgowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie Spełnia jeden z poniższych warunków:
<br>a)ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe iposiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
<br>b)ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
<br>c)jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
<br>d)posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów
<br>
 • znajomość zasad rachunkowości
 • znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości
 • biegła obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne o profilu księgowym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych
 • oświadczenie o nieskazaniu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Osoba do kontaktu:
Barbara Nowosad-Stadnicka
Inspektor ds. kadr, płac i administracji
tel. 84 696-28-38

Główny księgowy

Hrubieszów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna