Główny księgowy
Lubartów
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
sekcja finansowa

Warunki pracy

• praca biurowa w pomieszczeniach usytuowanych na I piętrze budynku
• praca w systemie codziennym w godzinach 7.30-15.30
• praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych (narzędzia i materiały do pracy: komputer, kserokopiarka, telefon, faks, niszczarka)
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin
• oświetlenie sztuczne i naturalne
• praca z bazami danych/programami specjalistycznymi
• brak windy, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych
• stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową
 • prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej
 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, w tym: wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej, zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową, przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, zapewnienie terminowego ściągania należności
 • nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczania inwentaryzacji majątku komendy powiatowej
 • realizacja całokształtu zagadnień dotyczących działalności finansowo-gospodarczej komendy powiatowej poprzez właściwe zorganizowanie obiegu dokumentów i ich kontrolę zapewniającą przestrzeganie dyscypliny budżetowej
 • opracowanie planów i preliminarzy finansowych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, pozabudżetowych, inwestycyjnych i kapitalnych remontów
 • analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej
 • korespondencja związana ze sprawami finansowymi oraz opracowywanie sprawozdań finansowych i informacji
 • nadzór nad funkcjonowaniem gospodarki magazynowej
 • nadzór nad prawidłowością i terminowością zapłat za dostawy materiałów i usług
 • sporządza i prowadzi dokumenty wewnętrzne tj. listy płac, naliczenia podatku, deklaracje podatkowe dla Urzędu Skarbowego, miesięczne deklaracje rozliczeniowe i zgłoszeniowe dla ZUS
 • wydawanie zaświadczeń dla pracowników dotyczących wynagrodzeń
 • nadzór nad wydatkami z funduszu socjalnego
 • obsługa urządzeń biurowych
 • administrowanie i obsługa specjalistycznych programów: bankowość elektroniczna, program księgowy i płacowy
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi PSP, Starostwem Powiatowym w Lubartowie oraz organami samorządu terytorialnego, ZUS, US oraz bankami

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać jeden z poniższych warunków: 
<br>a) mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
<br>b) mieć ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
<br>c) być wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
<br>d) posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów
<br>
 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o ubezpieczeniach społecznych, ustaw podatkowych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o Państwowej Straży Pożarnej, o ochronie przeciwpożarowej, o służbie cywilnej, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi, obsługi komputera
 • umiejętność formułowania pism, notatek, sprawozdań
 • nieskazanie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • doświadczenie w prowadzeniu księgowości budżetowej w jednostce sektora finansów publicznych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o niekaralności przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności i instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu księgowości budżetowej w jednostce sektora finansów publicznych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-06
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Sekretariat (I piętro) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie ul. Jana Pawła II 14, 21-100 Lubartów w zaklejonej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem z adnotacją „oferta pracy – główny księgowy”.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Ogłoszenie o naborze do pobrania na stronie https://kppsplubartow.bip.gov.pl/ w zakładce Ogłoszenia/Oferty zatrudnienia

Główny księgowy

Lubartów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna