Główny księgowy
Gryfino
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gryfinie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Zespół do spraw finansowo-księgowych

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku- 8h ( ruchomy czas pracy w godzinach 6:30-15:30 )
- praca biurowa w siedzibie urzędu
-praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
-budynek parterowy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych
-obsługa urządzeń biurowych - komputer, drukarka, skaner

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rachunkowości inspektoratu zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • kontrola komlpetności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych oraz rozliczanie wyznaczonych lekarzy weterynarii z przeprowadzonych czynności zleconych do realizacji przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • dekretacja dokumentów oraz prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, terminowe realizowanie bieżących płatności i zobowiązań
 • monitorowanie i egzekwowanie realizacji dochodów budżetowych
 • obsługa systemów komputerowych w zakresie księgowości, obsługa informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa ( TREZOR )
 • przeprowadzanie kontroli kont - analiza rozrachunków z klientami, kosztowych i publiczno-prawnych
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej
 • opracowywaniw planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki
 • przygotowywanie projektów, procedur i przepisów wewnętrznych z zakresu spraw finansowo-księgowych i kontroli zarządczej
 • wykonywanie innych nie wymienionych zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryfinie należą do kompetencji głównego księgowego
 • koordynowanie pracy zespołu ds. finansowo-księgowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie spełnia jeden z poniższych warunków:
<br>a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne studia zawodowe, uzupełniające studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
<br>b) ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
<br>c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
<br>d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • oświadczenie o nieskazaniu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodnosci dokumentów lub za przestępstwa skarbowe
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-12
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
- dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od daty złożenia zostaną komisyjnie zniszczone;
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 4162274

Główny księgowy

Gryfino

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna