Główny księgowy
Żory
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy do spraw księgowości i obsługi płacowo-kadrowej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach

Warunki pracy

- dobowa norma czasu pracy do uzgodnienia, preferowane godziny pracy inspektoratu;
- praca siedząca przy komputerze;
- obsługa urządzeń biurowych;
- występują bariery architektoniczne, brak podjazdów, brak windy oraz brak dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie gospodarki finansowej i księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w pełnym zakresie
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • Dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • Sporządzanie planów finansowych, analiza wykonania budżetu
 • Sprawozdawczość w zakresie finansów oraz statystyki GUS
 • Prowadzenie spraw osobowych pracowników w tym: akta osobowe, upoważnienia, sprawy socjalne, ewidencja czasu pracy, rejestry
 • Prowadzenie spraw dotyczących wynagrodzeń pracowników w tym: sporządzanie list płac, kart wynagrodzeń, karty zasiłkowe
 • Rozliczanie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w tym sporządzanie deklaracji, rozliczenia z Urzędem Skarbowym w tym naliczanie podatków
 • Prowadzenie ksiąg inwentarzowych
 • Prowadzenie planu zadaniowego
 • Sporządzanie naliczenia odpisów na ZFŚS

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości
 • lub ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości
 • lub wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
 • lub posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi programu PŁATNIK;
 • umiejętność obsługi programu Microsoft Office;
 • mile widziane doświadczenie w administracji publicznej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-10
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ŻORACH
  ul. Dworcowa 7
  44-240 Żory

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko Głównego Księgowego"
List motywacyjny oraz każde z oświadczeń mają być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, będą powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Sposób naboru: weryfikacja dokumentów, rozmowa kwalifikacyjna z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Żorach.

Główny księgowy

Żory

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna