Główny księgowy
Puławy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Puławach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy do spraw finansowo-księgowych
w Zespole do spraw finansowo-księgowych i administracyjnych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Puławach

Warunki pracy

1. Praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu, od poniedziałku do piątku od 7,00 do 15,00
2. Wyjazdy służbowe
3. Praca przy komputerze
4. Budynek jednopiętrowy nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się w budynku: brak wind i podjazdów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie i realizacja planów finansowych w zakresie zatrudnienia, środków budżetowych, dochodów oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • dysponowanie środkami budżetowymi zgodnie z planem finansowym jednostki
 • kontrola i analiza realizacji dochodów Skarbu Państwa oraz wydatków budżetowych jednostki, pobieranie i odprowadzanie dochodów Skarbu Państwa
 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • sporządzanie listy płac pracowników PIW i rozliczeń lekarzy wyznaczonych
 • prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej i podatkowej
 • dokonywanie bieżącej analizy sposobu gospodarowania majątkiem i środkami budżetowymi
 • prowadzenie sprawozdawczości GUS, sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych oraz pozostałych sprawozdań okresowych
 • obsługa systemów komputerowych z zakresu księgowości, obsługa informatycznego systemu obsługi Budżetu Państwa (Trezor)

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie - spełnia jeden z poniższych warunków: a)ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości
<br>
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w księgowości w administracji publicznej
 • spełnienie warunków wynikających z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości
 • znajomość przepisów dotyczących : ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, rozliczania składek na Fundusz Pracy oraz wszystkich rozliczeń związanych z ZUS i podatkiem od osób fizycznych
 • umiejętność obsługi komputera i znajomość programów: Word, Excel, Outlook, Płatnik, programu finansowo-księgowego, programu kadrowo-płacowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku głównego księgowego w administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub studia podyplomowe z zakresu rachunkowości
 • znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
 • prawo jazdy kat. B
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • znajomość programu Trezor, bankowości elektronicznej
 • znajomość programu Probit, F-k, Płace

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-18
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze : ok. 4 000 zł. brutto.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane . Oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Dokumenty nieodebrane do 3 miesięcy od upływu terminu ich składania zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel 81 886 33 20.

Główny księgowy

Puławy

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna