Główny księgowy
Grajewo
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy do spraw finansowo-księgowych, kadrowych i administracyjnych
w Powiatowym inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Grajewie

Warunki pracy

Praca Biurowa w siedzibie urzędu, praca przy monitorze wymagająca obsługi komputera, sprzętu teleinformatycznego i pozostałych urządzeń biurowych. Praca w budynku parterowym z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie rachunkowości jednostki w oparciu o zasady (politykę) rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w celu prawidłowego i terminowego regulowania zobowiązań jednostki oraz dokonywania rozliczeń finansowych dochodów i wydatków
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych
 • opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki
 • kontrolowanie zgodności wydatkowania środków finansowych z planem finansowym
 • rzetelne i terminowe sporządzanie: sprawozdań budżetowych, sprawozdania finansowego oraz innych sprawozdań z zakresu działania jednostki budżetowej, w tym sprawozdań z zakresu budżetu deklaracji podatkowych i innych dokumentów rozliczeniowych np: ZUS.
 • administrowanie i obsługa programów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych oraz innych systemów informatycznych, System Bankowości Elektronicznej , PŁATNIK

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie Wykształcenie: średnie. Na stanowisku głównego księgowego może być zatrudniona osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków: 1) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości, 2) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 letnia praktykę w księgowości, 3) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, 4)posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy, praktyczne wiedza nt. zagadnień związanych z rachunkowością budżetową (plany kont, klasyfikacja budżetowa) znajomość ustawy o finansach publicznych, przepisów z zakresu sprawozdawczości budżetowej oraz prawa zamówień publicznych.
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów prawa pracy i służby cywilnej,
 • odporność na stres i umiejętność radzenia sobie z nim, dokładność, odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu swoich obowiązków

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Przewidywany termin zatrudnienia 1.09.2019 r.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 86 261 90 58

Główny księgowy

Grajewo

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna