Główny ekspert skarbowy
Zielona Góra
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny ekspert skarbowy do spraw prowadzenia postępowań przygotowawczych
Drugim Dziale Dochodzeniowo – Śledczym w Zielonej Górze

Warunki pracy

praca w terenie
nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
zagrożenie naciskami grup przestępczych
zagrożenie korupcją

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wsparcie merytoryczne kierownictwa komórki w celu doboru i formy pozaprocesowych technicznych i taktycznych czynności służących zwalczaniu przestępczości ekonomicznej, wykształconych na gruncie praktyki organów ścigania karnego, w szczególności Policji, bądź Straży Granicznej
 • prowadzenie analizy w celu możliwości wykorzystania poszczególnych czynności w danym rodzaju spraw
 • analizowanie spraw już zakończonych w celu możliwości optymalizacji procesów w przyszłości
 • realizacja czynności doradczych, w szczególności w zakresie czynności procesowych, w celu prawidłowego zaplanowania działań realizacyjnych urzędu oraz zwiększenia efektywności zwalczania przestępczości ekonomicznej
 • prowadzenie szkoleń z zakresu pozaprocesowych technicznych i taktycznych czynności służących zwalczaniu przestępczości ekonomicznej, wykształconych na gruncie praktyki organów ścigania karnego, w szczególności Policji bądź Straży Granicznej
 • prowadzenie szkoleń z zakresu relacji czynności operacyjno – rozpoznawczych do procesu karnego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 10 lat doświadczenia zawodowego w obszarze zwalczania przestępczości
 • Bardzo dobra znajomość prawa karnego oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej w części dotyczącej realizacji czynności przez funkcjonariuszy służby celno - skarbowej
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Ważne poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajności minimum na poziomie „tajne"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z podporządkowaniem służbowym (stanowisko kierownicze)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Dokument/oświadczenie potwierdzający/e spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania ważnego poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajności minimum na poziomie „tajne”
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej
  ul. Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra
  w kopercie, na której prosimy umieścić imię i nazwisko kandydata oraz dopisek „Nabór nr 37868"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie testu e-mailem lub telefonicznie. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny i czytelny podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie BIP Izby www.lubuskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia o pracy”). List motywacyjny powinien być czytelnie i własnoręcznie podpisany. Oferty dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wyłonionym podczas naboru, oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone. Testy rekrutacyjne oraz rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. Kandydat wybrany na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienia w Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze będzie obowiązany do złożenia oświadczenia wynikającego z art. 144 ustawy z dnia 16 listopada 2016r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972r.). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 660 557 017.

Główny ekspert skarbowy

Zielona Góra

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna