Astorfi OÜ to firma założona w 2006 roku. Od 2007 roku firma specjalizuje się w pracach elektrycznych. Głównym polem naszej działalnością jest projektowanie, budowa i modernizacja instalacji elektrycznych w Estonii i Szwecji. Naszymi klientami są zarówno firmy budowlane, spółdzielnie mieszkaniowe, jak i właściciele domów prywatnych.

Astorfi OÜ was founded in 2006 and has since 2007 specialised in electrical works. Our main field of activity is the design, construction and reconstruction of electrical systems both in Estonia and in Sweden. Our clients include construction companies, apartment associations and private house owners. 

 

Stanowisko:
ELEKTRYK/ ELEKTRYK PRAC WEWNĘTRZNYCH (INSTALATOR) / ELECTRICIAN/ELECTRICIAN OF INTERIOR WORKS


 

Opis pracy / Requirements for applicants:

 • Konserwacja, naprawa i przebudowa systemów elektrycznych; 
 • Dobór, instalacja, regulacja i serwis urządzeń, instalacji i osprzętu elektrycznego; 
 • Dobór niezbędnych materiałów i metod instalacyjnych przy współpracy z kierownikiem obiektu W
 • Wykrywanie i usuwanie wad; 
 • Kontrola zakończonych prac i przygotowanie protokołów (aktów) 
 • Przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ochrony przeciwporażeniowej


 • Maintenance, repair and reconstruction of electrical systems; 
 • Selection, installation, configuration and inspection of electrical appliances, wiring and accessories; 
 • Selection of the necessary installation materials and methods in cooperation with the site manager; 
 • Identification and elimination of faults; 
 • Inspection of performed works and preparation of reports; 
 • Compliance with safety, fire safety, environmental protection and electrical safety requirements. 

 

Wymagania wobec kandydata:

 • Staż pracy na odpowiednim stanowisku przez okres co najmniej dwóch lat; 
 • Zdolność radzenia sobie z zadaniami służbowymi, wymagającymi precyzji i dokładności w określonym zakresie; 
 • Sumienność, odpowiedzialność, zrównoważenie, dokładność i poprawność; 
 • Umiejętność rozróżniania ważnego od mniej ważnego, zdolność do wyważonej i systemowej argumentacji; 
 • Bardzo dobra zdolność do podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności, w tym zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji w ramach własnych kompetencji związanych ze stanowiskiem pracy, a także zdolność przewidywania konsekwencji decyzji i brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje;
 • Umiejętność stabilnej i skutecznej pracy w napiętej sytuacji oraz efektywnego wykorzystywania czasu; 
 • Inicjatywność i kreatywność, w tym umiejętność uczestniczenia w opracowywaniu nowych rozwiązań, we wdrażaniu ich i skutecznym wykorzystaniu w pracy; 
 • Umiejętności współpracy oraz pracy w zespole, w tym dzielenie się wiedzą z kolegami oraz pełne szacunku i profesjonalne komunikowanie się (z nimi); 
 • Rzetelność, lojalność i zainteresowanie dobrem przedsiębiorstwa; 
 • W pracy ważne są: konsekwencja, stabilność emocjonalna, zdolność do koncentracji i do adaptacji.


 • Will hold the position for at least two years; 
 • Ability to fulfil work duties which require accuracy and correctness within a pre-determined timeframe; 
 • Conscientiousness, sense of responsibility, self-control, punctuality and correctness; 
 • Ability to distinguish the important from the unimportant, ability to present weighted and systemic arguments; 
 • Very good decision-making ability and sense of responsibility, including the ability to independently make decisions within the competence of the position, and the ability to foresee the consequences of decisions and bear responsibility for such consequences; 
 • The ability to work in a stable and efficient manner also in stressful situations and the ability to use time efficiently; 
 • Initiative and creativity, including the ability to contribute to the development and implementation of new solutions and to work efficiently; 
 • Cooperation and teamwork skills, including sharing knowledge with colleagues; respectful and professional communication skills; 
 • Reliability, loyalty and dedication to the interests of the company; 
 • Work requires consistency, emotional stability, and concentration and adaptation ability. 

 

Przedsiębiorstwo oferuje / The company offers:

 • Ciekawą i różnorodną pracę w firmie międzynarodowej; 
 • Konkurencyjne wynagrodzenie i pakiet motywacyjny; 
 • Długotrwały i stabilny stosunek pracy; 
 • Dodatkowe szkolenia i możliwości rozwoju; 
 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę; 
 • Niezbędne środki pracy (odzież robocza, samochód służbowy, telefon służbowy); 
 • Pracując w delegacji za granicą, pracodawca zapewnia miejsce zamieszkania i przejazd; 
 • Możliwość współuczestnictwa i udziału w omawianiu rozwoju firmy.

 • Interesting and varied work in an international company; 
 • A competitive salary and motivation package; 
 • A long-term and stable employment relationship; 
 • Further training and development opportunities; 
 • Interesting work with a level of responsibility; 
 • The necessary work equipment (work clothes, work car, work phone); 
 • On assignments abroad, accommodation and transport at the expense of the company; 
 • A possibility to take part and have a say in the development of the company. 

 

ZAKRES PRACY: 
Prace elektryczne na obiektach budowlanych i remontowanych.

MIEJSCE PRACY: 
Szwecja

WYNAGRODZENIE BRUTTO: 
Od 2600 EUR miesięcznie

AREA OF WORK: 
Electrical works at construction sites and renovation works

LOCATION OF WORK: 
Sweden

GROSS SALARY: 
Starting from EUR 2,600 a month

 

Aplikuj

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922.)."

Informujemy, że procesorem przekazywanych danych osobowych jest GoWork.pl Serwis Pracy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żurawia 47, 00-630 Warszawa. który działa na mocy umowy z klientem publikującym ogłoszenie. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przechowywane na serwerze GoWork.pl dla klienta wyłącznie w celu dla których zostały przekazane. Wszelkie informacje odnośnie wniesienia sprzeciwu lub informacji o przetwarzaniu danych, posiadają Państwo w regulaminie Serwisu.

ELEKTRYK/ ELEKTRYK PRAC WEWNĘTRZNYCH (INSTALATOR) / ELECTRICIAN/ELECTRICIAN OF INTERIOR WORKS

Sztokholm

Astorfi OÜ