Ikona koszyka ofert

Twój koszyk ofert

Dodałeś 0 ofert pracy.

Praca Ekspert ds. Cyberbezpieczeństwa

ikona Dodano: 23.06.2022
ikona Umowa o pracę
ikona Pełny etat
ikona Praca stacjonarna

Jako CSO jesteś na czele sekcji SOC – Security Operations Center i głównym Twoim celem jest zapewnienie ciągłości biznesowej w zakresie dostarczenia infrastruktury sieciowej, bezpieczeństwa odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych w spółkach Grupy Kapitałowej LUG SA. Ścisła współpraca z sekcją NOC – Network Operations Center.

Ekspert ds. Cyberbezpieczeństwa
Zielona Góra
03/06/IT

Główne Obowiązki

 • Definiowanie i zarządzanie programem bezpieczeństwa organizacji,  
 • Obsługa incydentów, analiza zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa informacji,  
 • Utrzymanie i doskonalenie procesów bezpieczeństwa w całej organizacji i minimalizacja ryzyka,  
 • Doradztwo i wsparcie w zapewnieniu efektywnego poziomu ochrony informacji,  
 • Pełnienie roli eksperta w zakresie cyberbezpieczeństwa we wszystkich inicjatywach z zakresu bezpieczeństwa informacji w Grupie LUG SA,  
 • Przeprowadzanie lub uczestnictwo w cyklicznych audytach cyberbezpieczeństwa;  
 • Rozwój i utrzymanie narzędzi umożliwiających zarządzanie cyberbezpieczeństwem;  
 • Definiowanie, wdrażanie, nadzorowanie procedur dot. Bezpieczeństwa sieci. 
 • Uczestnictwo we wdrożeniu norm zgodnie z ISO27001 , ISO27032.
 • Podnoszenie świadomości pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa. 

Profil kandydata / Wymagania:

 • Wiedza w zakresie aktualnych cyberzagrożeń, mechanizmów i wektorów ataków oraz     profilowania zagrożeń,  
 • Bardzo dobra znajomość modelu TCP/IP i podstawowych protokołów i usług sieciowych (np.: HTTP, HTTPS, SSH, FTP, SMTP, IMAP, POP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, CIFS, NAC itp.  
 • Znajomość zagrożeń sieciowych oraz systemów i technologii bezpieczeństwa: (np.:Firewall,  Intrusion Detection Systems, Intrusion Prevention Systems,  Security Information and Event Management );  
 • Chęć eksplorowania zagadnień cyberbezpieczeństwa  
 • Znajomość ITIL, ISO/IEC 27001; ISO/IEC 27032 
Mile widziane :  
 • Certyfikat CCNA - Cisco Certified Network Associate, 
 • Cisco Certified Internetwork Expert Security; Pentest+; CompTIA Security +; MS Azure Security;  

Jako członek naszej organizacji będziesz miał możliwość:

 • Objęcia stanowiska wspieranego szkoleniami
 • Skorzystania z karty Multisport
 • DołączEnia do grupowego ubezpieczenia na życie
 • Uczestniczenia w zorganizowanych grupach sportowych
 • Aktywnej integracji z koleżankami i kolegami


Aplikuj

 

Szanowni Państwo,

dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy w firmie LUG Light Factory Sp. z o.o.

Aby móc uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym, prosimy o zamieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych podpisanego oświadczenia o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma LUG S.A., z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Gorzowskiej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000287791, kapitał zakładowy 1 799 642,50 ZŁ PLN, NIP 9291672920, REGON 080201644, (dalej: Spółka).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 22¹ ust. 1 Kodeksu Pracy w  związku z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko.

Dane te obejmują: Pani/Pana imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest dobrowolne, natomiast ich niepodanie uniemożliwia Pani/Pana udział w  procesie rekrutacji.

Dane osobowe inne niż wymienione powyżej, mogą być przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO - na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Spółkę. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w  powyższym zakresie jest dobrowolne, a Pani/Pana decyzja odnośnie braku ich udostępnienia nie może być podstawą negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Spółka może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Spółką, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być ponadto spółki należące do Grupy Kapitałowej LUG S.A.

Spółka może również ujawniać Pani/Pana dane osobowe usługodawcom świadczącym na jej rzecz usługi, takie jak: usługi IT, HR, agencyjne, administracyjne.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na dane stanowisko oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres 1 roku oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przyszłym procesem rekrutacji.

W granicach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych.

Przysługuje Panu/Pani ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy.

W przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji, prosimy o zamieszczenie w dokumentach dodatkowego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych do firmy wchodzącej w skład grupy kapitałowej LUG S.A. również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na tożsame stanowisko pracy lub inne, zgodne z moimi kwalifikacjami.”

Klauzula informacyjna więcej
Ekspert ds. Cyberbezpieczeństwa
ikonaZielona Góra
LUG Light Factory Sp. z o. o.