Dyrektor wydziału
Kraków
Kuratorium Oświaty w Krakowie

Małopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Dyrektor wydziału
Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej

Warunki pracy

Praca biurowa. W siedzibie urzędu pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie urzędu oraz poza nim. Większość czynności na terenie urzędu jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów, uczestniczenie w spotkaniach. Wyjścia i wyjazdy służbowe w tym reprezentowanie Małopolskiego Kuratora Oświaty.
Stanowisko pracy w urzędzie zlokalizowane w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Pomieszczenia Kuratorium mieszczą się na drugim piętrze w budynku przy ul. Ujastek 1, bez windy i podjazdu. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do budynku dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie zadań kuratora innych niż nadzór pedagogiczny,
 • opracowanie strategii, planów i programów w zakresie kierowania realizacją polityki oświatowej państwa na terenie województwa,
 • koordynowanie współpracy Kuratora z nauczycielskimi związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz oświaty,
 • prowadzenie badań i analiz oraz gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie informacji o stanie oświaty w województwie,
 • współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • współpraca z organizatorami olimpiad przedmiotowych, konkursów, zawodów i turniejów dla szkół ponadpodstawowych, organizowanie i przeprowadzanie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz innych konkursów, zawodów i turniejów dla uczniów,
 • realizacja przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej w zakresie zbierania i udostępniania informacji statystycznych dotyczących oświaty, monitorowanie i analiza zmian w sieci szkół i placówek publicznych, a w szczególności ich tworzenia, przekształcania, likwidacji oraz aktualizowanie banku danych o szkołach i placówkach oświatowych, nad którymi Małopolski Kurator Oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny,
 • prowadzenie całości postępowań w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, udziela wyjaśnień, rozpatruje odwołania od decyzji organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, przygotowuje decyzje w sprawie zatrudnienia osób bez wymaganych kwalifikacji na stanowisku nauczyciela oraz innych zadań z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli,
 • inicjowanie działań w zakresie współpracy międzynarodowej szkół i udzielanie pomocy szkołom w nawiązywaniu kontaktów z partnerami zagranicznymi.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w podobnym obszarze
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-08
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  31-752 Kraków ul. Ujastek 1

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 448-11- 24.
Kandydatki//kandydaci muszą spełniać wszystkie wymagania niezbędne jak również złożyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Za datę nadesłania oferty uznaje się datę wpływu do urzędu (do ofert składanych osobiście i przez pocztę). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie (prosimy o podanie nr telefonu) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Przy składaniu dokumentów proszę podać numer ogłoszenia. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ( brutto) w wysokości 5963,60 zł. Dokumenty złożone w postępowaniu rekrutacyjnym można odebrać w terminie 1 m-ca od rozmowy kwalifikacyjnej. Po tym terminie dokumenty złożone przez kandydata/kandydatkę zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor wydziału

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna