Praca Drogomistrz

Dodano: 23.05.2021
Drogomistrz
Tarnów
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Drogomistrz do spraw utrzymania i nadzoru
w Rejonie Kraków Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,


- praca w terenie oraz administracyjno-biurowa przy użyciu urządzeń takich jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,


-praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względów na nieprzystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych,


- nietypowe godziny pracy, w tym dyżury,


- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,


-horyzont czasowy planowania – do 1 miesiąca,


-korzystanie z samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, jednakże nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym


-wyjazdy w teren, w charakterze kierującego, z wykorzystaniem samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonuje objazdy i kontroluje drogi pod względem ich stanu technicznego, odwodnienia i oznakowania, kontroluje pas drogowy pod kątem jego ochrony, kompletuje dane o drogach i zdarzeniach na drogach oraz urządzeniach obcych,
 • Kontroluje roboty utrzymaniowe i zgłasza uwagi w zakresie tych kontroli przełożonemu,
 • Kontroluje roboty zlecone w drodze przetargów,
 • Prowadzi i koordynuje prace w zakresie zimowego utrzymania dróg,
 • Współpracuje z organami administracji samorządowej, Policją, służbami ratowniczymi w zakresie zdarzeń drogowych i likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Przygotowuje dane do robót, aktualizuje ewidencje dróg i obiektów inżynierskich oraz innych koniecznych informacji .

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów z zakresu ustaw: o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym, prawo budowlane,
 • praktyczna znajomość pakietu MS - Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji drogowej lub w utrzymaniu dróg lub w przygotowaniu inwestycji drogowych lub w realizacji inwestycji drogowych.
 • wykształcenie: średnie lub wyższe inżynierskie drogowe lub budowlane,
 • Posiadanie uprawnień do kierowania ruchem,
 • Znajomość przepisów: Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Kodeks postępowania administracyjnego,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia uprawnień do kierowania ruchem ,

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-05-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Kancelaria Oddziału w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków (z dopiskiem na kopercie: „Oferta pracy – Drogomistrz- Rejon Tarnów (Z-14)”
  lub pocztą elektroniczną na adres Aplikuj

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalony mnożnik kwoty bazowej maksymalnie do 2,00.

Drogomistrz
Tarnów
Służba Cywilna