Dezynfektor
Lesko
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Dezynfektor
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesku

Warunki pracy

Praca również poza siedzibą urzędu
Wyjazdy służbowe związane z transportem prób do badań laboratoryjnych.
Praca w terenie, styczność ze zwierzętami gospodarskimi, domowymi i dzikimi, możliwy kontakt z materiałem zakaźnym – narażenie na choroby odzwierzęce.
Narzędzia i materiały pracy – samochód służbowy, sprzęt i narzędzia wykorzystywane do dezynfekcji oraz prac porządkowych i konserwacyjnych.
Bariery architektoniczne – budynek piętrowy, brak windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie roztworów środków dezynfekcyjnych oraz przeprowadzanie dezynfekcji związanych z zapobieganiem i likwidacją chorób zakaźnych zwierząt,
 • dbałość o powierzony sprzęt mechaniczny, specjalistyczny, narzędzia (pompy, opryskiwacze, inne) mające zastosowanie w działalności dezynfekcyjnej,
 • sprawowanie nadzoru nad magazynem epizootycznym i środków ochrony osobistej oraz utrzymywanie go w należytym stanie sanitarnym i porządkowym,
 • kontrolowanie stanu zaopatrzenia w środki ochrony osobistej, preparaty i sprzęt służący do prowadzenia dezynfekcji,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej stanów magazynowych (przychody i rozchody) i okresowa inwentaryzacja stanów magazynowych,
 • prace porządkowe i konserwacyjne na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesku,
 • transport prób do badań na polecenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lesku,
 • udział w czynnościach pomocniczych przy monitoringu i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność wykonywania drobnych prac technicznych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-04
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Przewidywany termin zatrudnienia: 06.11.2019 r.

Dezynfektor

Lesko

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna