Audytor wewnętrzny
Warszawa
Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Audytor wewnętrzny
Biuro Dyrektora Generalnego

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego. Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe. Praca narażona na naciski, które mogą powodować konflikt interesów, bądź mieć wpływ na obiektywną ocenę sytuacji w danym zadaniu. Stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu związanych ze zmieniającym się otoczeniem w trakcie prowadzania audytu w różnych komórkach organizacyjnych Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz koniecznością szybkiej nauki nowych zakresów tematycznych objętych audytem.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Niezależne badania systemów zarządzania i kontroli w tym procedur kontroli finansowej w GIS prowadzonych w formie realizacji zadań audytowych w celu dostarczenia kierownikowi jednostki niezależnej i obiektywnej oceny efektywności i skuteczności systemów zarządzania i kontroli GIS
 • Sporządzanie pisemnych ustaleń stanu faktycznego i sprawozdań z wykonanych zadań audytowych oraz przeprowadzonych czynności sprawdzających wprowadzenie zaleceń, przedstawionych w sprawozdaniach z wykonanych zadań audytowych, mających na celu usunięcie uchybień lub wprowadzenie usprawnień
 • Prowadzenie czynności doradczych na wniosek kierownika jednostki lub z własnej inicjatywy mających na celu usprawnianie funkcjonowania Głównego Inspektoratu Sanitarnego
 • Przygotowywanie rocznego i strategicznego planu audytu wewnętrznego
 • Tworzenie i aktualizowanie regulacji i procedur prowadzenia audytu wewnętrznego
 • Przeprowadzanie analizy ryzyka, na potrzeby sporządzenia rocznego planu audytu wewnętrznego oraz zadań audytowych, przygotowywanie programów zadań audytowych i innych wymaganych dokumentów związanych z planowaniem zadań
 • Analiza przyczyn i skutków ewentualnych słabości kontroli zarządczej, stwierdzonych w trakcie przyprowadzanych zadań audytowych, w celu sformułowania zaleceń, które przyczynią się do ich wyeliminowania i wprowadzenia ulepszeń w funkcjonowaniu badanego obszaru
 • Opracowywanie i przedkładanie sprawozdań z wykonania rocznych planów audytu oraz informacji o realizacji zadań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z przeprowadzeniem kontroli lub audytem wewnętrznym
<br>
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o Radzie Ministrów
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa informacji
 • Znajomość przepisów rozporządzenia w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu, a także standardów audytu wewnętrznego i metodologii realizacji audytu
 • Posiadanie uprawnień audytora wewnętrznego, zgodnie z ustawą o finansach publicznych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa z klauzulą dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office: Word, Excel
 • Odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Rzetelność
 • Komunikatywność
 • Kreatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne " lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień audytora wewnętrznego, zgodnie z ustawą o finansach publicznych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Sanitarny
  ul. Targowa 65,
  03-729 Warszawa

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty należy składać w siedzibie urzędu albo przesyłać w terminie do dnia 18.05.2018 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Główny Inspektorat Sanitarny ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa obowiązkowo z dopiskiem „Audytor wew. BG” na kopercie lub liście motywacyjnym. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 536-14-36.

Audytor wewnętrzny

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna