Asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej
Białystok
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku

Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej do spraw wykrywania substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych w materiale biologicznym i paszach
Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku

Warunki pracy

praca w środowisku laboratoryjnym, obsługa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego, bariery architektoniczne: brak podjazdów i wind, pomieszczenia sanit.-hig. niedostosowane dla osób niepełnosprawnych, praca przy monitorze komputerowym

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie analiz chemicznych przy użyciu specjalistycznego sprzętu: GC, GC-MS, GC-MS/MS, LC-MS/MS, ASA
 • przygotowywanie próbek do badań
 • sporządzanie niezbędnych instrukcji, metod badawczych, procedur oraz walidowanie w celu akredytacji
 • prowadzenie zapisów dotyczących wykonywanych badań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe chemiczne, technologia żywności, ochrona środowiska
 • dobra organizacja pracy własnej oraz umiejetność pracy w zespole
 • zdolności manualne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025
 • znajomość statystyki oraz walidacji metod badawczych
 • umiejętość wykonywania analiz z wykorzystaniem technik: GC, GC-MS, GC-MS/MS,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie BIP Urzędu.
W rekrutacji uczestniczą osoby spełniające wymagania formalne podane w treści ogłoszenia. Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni o sposobie i terminie rekrutacji.
Dodatkowe informacje pod nr 85 6510229 w. 112

Asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej

Białystok

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna