Asystent laboratoryjny
Gdynia
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Asystent laboratoryjny
w Pracowni Analiz Klasycznych w Laboratorium Specjalistycznym w Gdyni

Warunki pracy

- praca w laboratorium,
- praca z aparaturą i sprzętem analitycznym,
- praca z odczynnikami chemicznymi.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- obsługa monitorów ekranowych poniżej 4 godzin dziennie,
- praca na II piętrze,
- w budynku znajduje się winda towarowo-osobowa,
- brak podjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie analiz fizykochemicznych artykułów rolno-spożywczych techniką klasyczną, spektrofotometryczną, refraktometryczną, elektroforezy lub PCR.
 • Nadzorowanie wyposażenia badawczego w celu zapewnienia wiarygodnych wyników badań.
 • Wdrażanie i weryfikacja metodyk badawczych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe chemiczne lub biologiczne lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 miesiąc doświadczenia zawodowego w obszarze badań fizykochemicznych, biologicznych zróżnicowanymi technikami
 • Samodzielność, inicjatywa, rzetelność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 • Umiejętność obsługi komputera w pakiecie Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenie z zakresu budowy, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania funkcjonującego w akredytowanym laboratorium badawczym
 • komunikatywność
 • znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • znajomość techniki PCR

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia z zakresu budowy, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania funkcjonującego w akredytowanym laboratorium badawczym

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-07
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Laboratorium Specjalistyczne GIJHARS w Gdyni
  Al. J. Piłsudskiego 8/12, 81-378 Gdynia

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "asystent laboratoryjny PAK". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (58) 660 75 20.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Asystent laboratoryjny

Gdynia

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna