Asystent laboratoryjny
Bydgoszcz
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Asystent laboratoryjny do spraw ds. oceny laboratoryjnej materiału siewnego
w Wojewódzkim Laboratorium

Warunki pracy

Praca polega na wykonywaniu analizy materiału siewnego w Pracowni oceny nasion. W trakcie pracy wykorzystywany jest drobny sprzęt laboratoryjny, lupy, binokular oraz sprzęt typowo biurowy, np. komputer, telefon, fax, kopiarka.
Praca ma charakter siedzący, okresowo występuje wymuszona pozycja ciała- siedzienie z pochyloną głową. Wymaga dobrego wzroku, cierpliwości i sumienności. Podczas wykonwywania analiz może nastepować kontakt z zaprawionym materiałem siewnym, mogącym u osób nadwrażliwych powodować reakcje alergiczne. Występują sporadyczne wyjazdy w teren w celach służbowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie analiz laboratoryjnych materiału siewnego zgodnie z metodyką ISTA,
 • wprowadzanie wyników i innch informacji do systemu informatycznego,
 • przygotowywanie prób testowych dla laboratoriów akredytowanych,
 • prowadzenie szkoleń dla laboratorów akredytowanych,
 • prowadzenie kontroli w laboratoriach akredytowanych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie rolnicze, biologiczne lub pokrewne
 • znajomość ustawy o nasiennictwie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe rolnicze, biologiczne lub pokrewne
 • specjalizacja z zakresu nasiennictwa
 • znajomość metodyk badawczych, znajomość przepisów ISTA
 • umiejętność obsługi komputera

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego specjalizację wykształacenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Na ofercie proszę zamieścić dopisek "Oferta na stanowisko Asystent WLB-PON. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. W rekrutacji nie są uwzględniane oferty nadesłane drogą elektroniczną, z wyjątkiem ofert nadesłanych za pomocą ePUAP. W przypadku przesłania dokumentów pocztą, liczy się data nadania przesyłki.
Proszę nie składać oryginałów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, itp. Dokumentów nie odsyłamy. Można je odebrać w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu w terminie do 3 miesięcy od zakończenia naboru. Po upływie tego terminu złożone dokumenty zostaną zniszczone.
Do postępowania rekrutacyjnego zostaną zaproszeni kandydaci spełniający wymagania formalne.
UWAGA!
Aby złożone dokumenty mogły być rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć podpisane własnoręcznie oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celu naboru na aplikowane stanowisko (patrz: Dokumenty i oświadczenia dodatkowe oraz Dane osobowe-klauzula informacyjna).

Asystent laboratoryjny

Bydgoszcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna