Asystent laboratoryjny
Szczecin
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Asystent laboratoryjny
w Pracowni Chemii w Laboratorium Kryminalistycznym

Warunki pracy

Praca laboratoryjna świadczona w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Praca z chemikaliami oraz materiałem potencjalnie skażonym substancją biologicznie czynną, np. HBV, HCV. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Miejsce wykonywania pracy – budynek Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 15. Stanowiska pracy (pomieszczenia laboratoryjne) usytuowane są na pierwszym piętrze w budynku wielopiętrowym, wyposażone w meble laboratoryjne, sprzęt laboratoryjny oraz meble biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek jest wyposażony w windę, ciągi komunikacyjne w laboratorium oraz pomieszczenia laboratoryjne w Pracowni Chemii nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja badań i czynności techniczno-kryminalistycznych dla potrzeb postępowań prowadzonych przez jednostki organizacyjne Policji, prokuratury i sądownictwa, w szczególności poprzez:
 • Wykonywanie czynności analitycznych w ramach badań wykonywanych w Pracowni Chemii
 • Wykonywanie czynności technicznych w Pracowni Chemii (przygotowywanie preparatów analitycznych, roztworów, czynności porządkowe)
 • Prowadzenie zapisów z przeprowadzonych sprawdzeń sprzętów badawczych objętych nadzorem

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w pracy laboratoryjnej
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Organizacja pracy własnej
 • Samokształcenie
 • Praca z komputerem
 • Znajomość pracy i obsługi sprzętu wykorzystywanego w Pracowni Chemii
 • Znajomość przepisów prawa karnego oraz zagadnień związanych z Systemem Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy laboratoryjnej
 • wykształcenie: wyższe magisterskie o profilu chemicznym
 • Umiejętność oceniania, analizy, argumentowania
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
 • Odporność na stres
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej z chromatografem gazowym
 • Specjalistyczny kurs na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
 • Uprawnienia Dyrektora CLKP do wykonywania badań ze specjalności badania chemiczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” wydanym przez organy Policji lub ABW albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursu
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-03
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Małopolska 47, pok. 2
  70-515 Szczecin

  z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 33/2018”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska.
Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia wyników naboru ze względu na przeprowadzenie przez Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydanie poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (91) 82 11 261 lub (091) 82 11 235.

Asystent laboratoryjny

Szczecin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna