Asystent laboratoryjny
Poznań
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Asystent laboratoryjny
w Centralnym Laboratorium w Poznaniu w Pracowni Analiz Klasycznych

Warunki pracy

- praca w siedzibie laboratorium w specjalistycznej pracowni (Pracownia Analiz Klasycznych),
- praca wymaga sprawności ruchowej,
- praca m.in. w pozycji stojącej,
- praca wymaga stałej koncentracji.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca z monitorem ekranowym poniżej 4 godzin dziennie,
- stanowisko pracy zlokalizowane w pracowni mieszczącej się na parterze budynku,
- szerokość drzwi w pomieszczeniach pracowni - 90 cm,
- w budynku brak windy,
- brak podjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Narzędzia pracy:
- komputer, aparatura i sprzęt analityczny, praca z odczynnikami chemicznymi.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie analiz fizykochemicznych artykułów rolno-spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem technik instrumentalnych i klasycznych
 • nadzorowanie wyposażenia badawczego w celu zapewnienia wiarygodnych wyników badań
 • wdrażanie i weryfikacja metodyk badawczych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe chemiczne, rolnicze, biologiczne lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze analityki laboratoryjnej ze szczególnym uwzględnieniem analiz instrumentalnych/klasycznych
 • Samodzielność, inicjatywa, rzetelność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób precyzyjny i zwięzły.
 • Znajomość obsługi komputera z uwzględnieniem pakietu Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenie z zakresu budowy, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania w akredytowanym laboratorium badawczym w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • znajomość języka obcego (np. angielski, niemiecki) w stopniu co najmniej średniozaawansowanym
 • komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • (np. zaświadczenie, świadectwo pracy)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-11
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Centralne Laboratorium w Poznaniu
  ul. Reymonta 11/13
  60-791 Poznań

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Wymagane oświadczenia, życiorys (CV) i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "asystent laboratoryjny PAK". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data wpływu oferty do urzędu) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (61) 867-90-34

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Asystent laboratoryjny

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna