Analityk
Gdańsk
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Analityk do spraw ujawniania i opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów
w Dziale Ujawnienia i Opodatkowania Nieujawnionych Źródeł Przychodów

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- stanowisko pracy zorganizowane zgodnie z przepisami bhp.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- budynek przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych
- wejście bez barier – podjazd dla wózka inwalidzkiego
- winda umożliwiająca przewóz wózka inwalidzkiego,
- toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • selekcja podmiotów z wykorzystaniem narzędzi data mining,
 • przeprowadzanie analiz jednostkowych w odniesieniu do podmiotów wyselekcjonowanych w oparciu o analizy bazodanowe,
 • sporządzanie indywidualnych wniosków w celu określenia kierunków oraz zakresu podejmowanych działań przez właściwe organy,
 • weryfikacja jakości, spójności i miarodajności danych wykorzystywanych w analizach bazodanowych,
 • specyfikacja czynników ryzyka mogących mieć wpływ na efekty analiz,
 • sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań w zakresie realizowanych zadań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów prawa podatkowego,
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office,
 • zdolność łączenia danych z różnych źródeł i wyciągania z nich wniosków,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • dobra organizacja pracy własnej i dokładność w działaniu,
 • samodzielność, poszukiwanie rozwiązań złożonych zagadnień,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji,
 • wykształcenie: średnie profilowane: matematyczne, informatyczne, ekonomiczne lub
<br>pokrewne,
 • praktyczna znajomość struktur bazodanowych,
 • znajomość języka SQL,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1721, 1948, 2260 i 2261), lub współpracy z tymi organami“ – obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przez dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk
  kancelaria p. 104

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 3.016,88 brutto.

Należy podać numer ogłoszenia.

Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty, w szczególności list motywacyjny oraz oświadczenia winne być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata. Wzór oświadczeń do pobrania na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku w zakładce Ogłoszenia: Nabór - wzory oświadczeń.

Długość wymaganego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać z przedstawionych dokumentów.

Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
I - ocena złożonych dokumentów,
II - sprawdzian wiedzy i umiejętności,
III - rozmowa kwalifikacyjna

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni o miejscu i terminie kolejnych etapów rekrutacji.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 300-23-09.

Analityk

Gdańsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna