Praca Analityk

Dodano: 05.04.2021
Analityk
Sopot
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Analityk do spraw ujawniania i opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów
w Dziale Ujawniania i Opodatkowania Nieujawnionych Źródeł Przychodów

Warunki pracy

 Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań •  praca umysłowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
 • warunki organizacyjno-techniczne stanowiska pracy i pomieszczeń właściwe dla osób niepełnosprawnych
 • brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym

       


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • budynek przystosowany do obsługi i pracy osób niepełnosprawnych
 • budynek posiada windę osobową, podjazd i pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla osób niepełnosprawnych
 • stanowisko pracy zorganizowane zgodnie z przepisami BHP
 • zagrożenia na stanowisku pracy określono w ocenie ryzyka zawodowego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi selekcję podmiotów lokujących się w sferze ryzyka występowania nieujawnionych źródeł przychodu w skali całego kraju poprzez opracowywanie i budowę modeli analiz bazodanowych
 • Wspiera technicznie oraz merytorycznie pracowników urzędów skarbowych w całym kraju, realizuje szkolenia, proponuje nowe rozwiązania prawne, organizacyjne i informatyczne
 • Współpracuje z innymi organami i instytucjami, opracowuje jednolite zasady rozpoznawania spraw z zakresu nieujawnionych źródeł przychodu oraz wytycznych dla organów podatkowych
 • Zgłasza do Ministerstwa Finansów propozycje zmian legislacyjnych, opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio sfery opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów
 • Administruje stroną intranetową CK NZP oraz systemem CBDiW i DWP oraz prowadzi, w zakresie zadań, odpowiednią dokumentację oraz statystyki

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność publicznego, swobodnego wypowiadania się oraz prowadzenia prezentacji,
 • Język obcy: komunikatywny angielski

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 z późn. zm.) lub współpracy z tymi organami “ – obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-04-16
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk

  Aplikacje można złożyć w skrzynce podawczej ustawionej w przedsionku Izby Administracji Skarbowej przy wejściu głównym, w której odbędą kwarantannę. W związku z tym brak jest możliwości otrzymania potwierdzenia daty złożenia dokumentów.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Umowa na czas określony.


Należy podać numer ogłoszenia.


Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 3 657,53 zł brutto oraz dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy.


List motywacyjny oraz oświadczenia winne być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku w zakładce ogłoszenia/ nabór/wzory oświadczeń.


Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku).   


Długość wymaganego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać z przedstawionych dokumentów.


Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.


Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
I - ocena złożonych dokumentów
II- sprawdzian wiedzy
III- rozmowa kwalifikacyjna.


Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji. W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równa uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


Oferty odrzucone oraz oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru, natomiast aplikacje maksymalnie 5 najlepszych kandydatek/kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych w trakcie naboru są niszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 300-97-03.

Analityk
Sopot
Służba Cywilna