Praca zastępca głównego księgowego

Międzyrzecz
Dodano: 17.11.2021
Pełny etat
Dołącz do nas jako:

zastępca głównego księgowego

Zespól ds. finansowo-księgowych i administracyjnych
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • prowadzi ewidencję księgową jednostki,
 • przygotowywuje dane do sprawozdań budżetowych i finansowych,
 • bierze udział w opracowywaniu planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki,
 • bierze udział w opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
 • dokonuje analiz wykorzystania środków budżetowych oraz wykonania dochodów budżetowych,
 • współpracuje z pozostałymi komórkami organizacyjnymi,
 • prawidłowo i terminowo dokonuje rozliczeń finansowych,
 • nalicza wynagrodzenia, prowadzi sprawy z zakresu ZUS i podatku dochodowego,
 • prowadzi sprawy kadrowe,
 • sporządza dokumentację finansową dotyczącą kosztów realizacji zadań Zespołu ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt,
 • wykonuje inne niewymienione wyżej zadania, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Powiatowego Leakrza Weterynarii w Międzyrzeczu należące do kompetencji z-cy głównego księgowego,
 • podczas niobecności głównego księgowego wykonuje zadania należące do jego kompetencji.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe Osoba ubiegająca się o stanowisko z- cy głównego księgowego powinna mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości.
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów wykowanczych do ww. ustawy, praktyczna wiedza nt. zagadnień związanych z rachunkowością budżetową(plany kont, klasyfikacja budżetowa), znajomość ustawy o finansach publicznych, przepisów z zakresu sprawozdwaczości budżetowej oraz Prawa zamówień publicznych,
 • Umiejętność sprawnej obsługi komputera, w tym praktycznego wykorzystania aplikacj pakietu MS Office,
 • Posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • znajomość zasad naliczania wynagrodzeń, składek ZUS i FP oraz podatku dochodowego,
 • znajomość przepisów prawa pracy i służby cywilnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej NBP, programu Płatnik, TREZOR,
 • odporność na stres i umiejętność radzenia sobie z nim, dokładność, odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu swoich obowiązków.
 • doświadczenie zawodowe w księgowości sektora fiansnów publicznych.
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera, w tym praktycznego wykorzystania aplikacji pakietu MS Office,
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, - praca w siedzibie jednostki, - stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na pierwszym piętrze, - budynek biurowy nie posiadający wind, podjazdów, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - narzędzia i materiały pracy- komputer, urządzenia biurowe.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznch
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państowych oraz samorzadu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestepstwo skarbowe
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Podobne oferty pracy

Pokaż więcej
zastępca głównego księgowego
Międzyrzecz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu