Praca starszy specjalista

Warszawa
Dodano: 21.11.2021
Pełny etat
Dołącz do nas jako:

starszy specjalista

Do spraw: realizacji zagadnień związanych z postępowaniami administracyjnymi wobec podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Wydziale Finansowania Szkolnictwa Wyższego i Nauki, Departament Budżetu i Finansów
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzi postępowania administracyjne wobec podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w tym opracowuje projekty decyzji administracyjnych w I instancji oraz postępowania z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, opracowuje stanowiska departamentu w sprawach skarg do sądów dotyczących zwiększeń wysokości subwencji.
 • Prowadzi postępowania administracyjne wobec podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w tym opracowuje projekty decyzji administracyjnych w I instancji oraz postępowania z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, opracowuje stanowiska departamentu w sprawach skarg do sądów dotyczących zwrotu do budżetu państwa dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej, w celu realizacji obowiązków ministra w zakresie nadzoru nad prawidłowością wydatkowania przez uczelnie środków z budżetu państwa.
 • Przygotowuje interpretacje oraz opinie prawne związane z wystąpieniami organów administracji publicznej, interpelacjami i interwencjami poselskimi oraz zapytaniami innych podmiotów zewnętrznych w zakresie przepisów dotyczących finansowania szkolnictwa wyższego i nauki.
 • Przygotowuje - zgodnie z przepisami o prowadzeniu prac legislacyjnych w MEiN – przepisy lub uzasadnienia do projektów aktów prawnych znajdujących się we właściwości wydziału oraz przekazuje komórce właściwej ds. legislacji w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki niezbędne informacje i wyjaśnienia dotyczące tych projektów, w celu realizacji obligatoryjnych upoważnień ustawowych ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki.
 • Interpretuje przepisy ustaw – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w celu przygotowania odpowiedzi na pisma kierowane do ministerstwa przez różne podmioty.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • Doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych lub w prowadzeniu postępowań administracyjnych
 • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego
 • rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • umiejętność redagowania pism o charakterze urzędowym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe w przygotowywaniu decyzji administracyjnych w pierwszej i drugiej instancji
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • Stołówka pracownicza
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości ok. 5280,00 zł brutto, ustalone wg mnożnika 2,6
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • „Trzynaste” wynagrodzenie
 • Pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku pracowników, dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników,
  wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach)
 • Możliwość rozwoju zawodowego (studia, szkolenia)
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • Dobra lokalizacja
 • Miła atmosfera pracy
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa z wykorzystaniem komputera.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta
dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP MEiN w zakładce: Praca: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/praca

Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzimy na podstawie dokumentów i oświadczeń wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. Oferta spełnia wymagania formalne jeżeli została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu i zawiera wszystkie wymagane dokumenty oraz wymagane oświadczenia (prawidłowo wypełnione i własnoręcznie podpisane).

Kandydat, którego oferta nie spełnia wymagań formalnych nie może zostać zakwalifikowany do kolejnego etapu naboru dlatego prosimy o staranne i rzetelne złożenie aplikacji.

Kandydat, który złożył oświadczenie o posiadanym doświadczeniu zawodowym/stażu pracy, w przypadku wyłonienia w toku naboru, zostanie zobowiązany do  dostarczenia dokumentacji jednoznacznie potwierdzającej okres oraz obszar niezbędnego doświadczenia zawodowego, wskazanego w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty wymienione w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE” nie są obowiązkowe, ale stanowią potwierdzenie spełniania wymagań dodatkowych.

Kandydaci aplikujący na ogłoszenia, które zawierają wymóg znajomości języka obcego, są zobowiązani do zawarcia w oświadczeniu informacji dotyczących poziomu znajomości języka. Dla ułatwienia można skorzystać z opisu poziomów biegłości językowej wg skali przyjętej przez Radę Europy - Wzory oświadczeń do naboru https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wzory-oswiadczen-do-naboru

W przypadku kandydatów, którzy uzyskali wykształcenie wyższe w uczelni zagranicznej należy dołączyć kopię dyplomu ukończenia studiów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz pisemną informację z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o dyplomie wydanym przez zagraniczną uczelnię.

W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Wszyscy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadku nieposiadania e-maila - telefonicznie o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru, terminie i miejscu jego przeprowadzenia oraz metodach i technikach naboru stosowanych na tym etapie. Prosimy zatem o regularne sprawdzanie skrzynki e-mailowej w tym tzw. SPAMU.

W związku z zagrożeniem wywołanym przez SARS-CoV-2 (COVID-19), możliwe jest przeprowadzenie kolejnych etapów naboru w sposób zdalny (online) w ramach wideokonferencji. Aplikowanie na ww. stanowisko oznacza akceptację takiej formy selekcji kandydatów.

Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone komisyjnie.

Prosimy o przesyłanie aplikacji w sposób wskazany o ogłoszeniu (aplikacje wysyłane na adres e-mail pracownika wskazanego do kontraktu, innych pracowników lub IOD, nie będą rozpatrywane).

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • test wiedzy, jeżeli liczba kandydatów przekroczy 10 osób
 • rozmowa kwalifikacyjna
Pracę możesz rozpocząć od: 2022-01-01

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub w prowadzeniu postępowań administracyjnych czyli: kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających pełen wymagany okres i wymagany obszar zatrudnienia (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje - w razie potrzeby uzupełnione opisami stanowisk czy zakresami czynności)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenia zawodowego w przygotowywaniu decyzji administracyjnych w pierwszej i drugiej instancji

Podobne oferty pracy

Pokaż więcej
starszy specjalista
Warszawa
Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie