Praca starszy referent

Legnica
Dodano: 19.11.2021
Pełny etat
Średnie wynagrodzenie: 3100 - 4700 zł / miesiąc
Dołącz do nas jako:

starszy referent

Do spraw: administracyjnych Wydział Wspomagający
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • obsługa funkcjonariuszy i pracowników Komendy Miejskiej Policji w Legnicy związana z obiegiem dokumentacji jawnej,
 • prowadzenie dziennika korespondencyjnego oraz przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie korespondencji bieżącej,
 • bieżące ewidencjonowanie w elektronicznym dzienniku korespondencji przesyłek oraz wpływającej dokumentacji,
 • współpraca z sekretariatami jednostek i komórek organizacyjnych KMP w Legnicy,
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym zakresie zadań,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

praca biurowa przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
starszy referent
Legnica
Komenda Miejska Policji w Legnicy