Ikona koszyka ofert

Twój koszyk ofert

Dodałeś 0 ofert pracy.

Praca STARSZY INSPEKTOR W DZIALE TECHNICZNYM (NK.1120.31.2022.AM)

ikona Katowice
ikona Dodano: 12.05.2022
ikona 3500 zł / miesiąc

Informacje podstawowe

Miejsce pracy: Michała Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice, powiat: m. Katowice, woj: śląskie

Zakres obowiązków: - Więcej informacji na stronie: https://kzgm.katowice.pl/ogloszenia/oferty-pracy/5515-starszy-inspektor-w-dziale-technicznym-oferty-do30-06-2022r - Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach poszukuje kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: starszego inspektora w Dziale Technicznym (1 pełny etat) - Do osoby zatrudnionej na ww. stanowisku w szczególności będzie należało: 1. udział w wizjach lokalnych, 2. prowadzenie korespondencji, 3. realizacja zadań w zakresie remontów lokali mieszkalnych, 4. sporzadzanie przedmiarów, kosztorysów i wycen robót oraz sporządzanie dokumentacji przetargowej. Warunki pracy: 1. pełny wymiar czasu pracy, 2. miejsce pracy Katowice, ul. Grażyńskiego 5, 3. oferowane wynagrodzenie zasadnicze: 3500,00 zł + dodatek stażowy wg Regulaminu wynagradzania KZGM w Katowicach, 4. praca: przy stanowisku komputerowym i w terenie, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności pracy w zespole oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientami, 5. obok głównego wejścia do siedziby KZGM, przy dodatkowych drzwiach oznaczonych symbolem dla osób z niepełnosprawnościami, znajduje się podjazd. Skorzystanie z tych drzwi wymaga przywołania portiera dzwonkiem. Na parterze budynku przy ul. Grażyńskiego 5 znajduje się WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak jest windy, a na pierwsze piętro prowadzą schody. - Godziny pracy: 7:00-15:00.

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony

Wymiar etatu: 1

Zmianowość: jedna zmiana

Liczba godzin w tygodniu: 40

Liczba godzin w miesiącu: 160

Wynagrodzenie brutto: od 3 500 PLN

Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie zasadnicze: 3500 zł/brutto + dodatek stażowy. Wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania KZGM. Praca na umowę o pracę: Pierwsza umowa na czas określony do 6 miesięcy. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Data rozpoczęcia pracy: zostanie ustalona po przeprowadzonym naborze.

System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Zapewnienie wyżywienia: NIE

Zapewnienie zakwaterowania:: NIE

Zatrudnienie od zaraz: NIE

Data rozpoczęcia: 14.07.2022

Wymagania konieczne

Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne

Pozostałe wymagania

Staż pracy ogółem: lata: 4

Inne wymagania: Wymagania niezbędne: - wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne, - co najmniej 4 letni staż pracy w przypadku kandydata posiadającego średnie wykształcenie,2 letni staż pracy w przypadku kandydata posiadającego wyższe wykształcenie, - orientacja w przepisach Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008r. z późniejszymi zmianami, - obywatelstwo polskie, - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, - brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wymagania dodatkowe: - znajomość Prawa Budowlanego, - umiejętność sporządzania przedmiarów i kosztorysów, - biegła obsługa komputera i programów typu NORMA, Microsoft Word i Excel, - posiadanie uprawnień budowlanych będzie dodatkowym atutem.

Pracodawca

Nazwa: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH

Adres: Michała Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice, powiat: m. Katowice, woj: śląskie

Nazwa Urzędu Pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Język aplikacji: polski

Wymagane dokumenty: Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia następujących dokumentów: - życiorys (CV), - list motywacyjny, podpisany przez kandydata - najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej - kserokopie dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje, - kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających wymagany staż pracy, - oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, podpisane przez kandydata najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, - oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, podpisane przez kandydata najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, podpisane przez kandydata najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej (wzór oświadczenia zawarty został w dodatkowych uwagach), - oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, podpisane przez kandydata najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, - osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Oferty wraz z dokumentami należy składać do dnia 30.06.2022 r. w zamkniętej kopercie w siedzibie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 5 osobiście - (pokój nr 8) lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do KZGM), w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, ze wskazaniem stanowiska, jakiego dotyczy nabór oraz komórki organizacyjnej, w której stanowisko to jest umiejscowione. Dopuszczamy też możliwość przesłania aplikacji drogą elektroniczną na adres e-mail: Aplikuj albo na adres Zakładu na platformie ePUAP: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH (/KZGM_KATOWICE/SkrytkaESP), przy czym na dokumentach aplikacyjnych przesłanych drogą elektroniczną lub w treści przesłanej wiadomości należy umieścić adnotację dotyczącą sygnatury konkretnego naboru. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dołączania do oferty dokumentów w języku obcym, należy dołączyć do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa osoba składająca ofertę. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej w ramach drugiego etapu rekrutacji. KZGM dopuszcza możliwość przeprowadzenia takiej rozmowy z ważnych powodów w trybie online poprzez ogólnodostępną aplikację Microsoft Teams (minimalne wymagania sprzętowe, systemowe i techniczne dostępne są pod adresem https://kzgm.katowice.pl/bip/przepisy-prawne/regulaminy-i-instrukcje/5239-regulamin-naboru-na-wolne-stanowiska-urzednicze-w-kzgm-w-katowicach-obowiazuje-od-04-05-2021r), a w uzasadnionych sytuacjach również przy użyciu innych ogólnodostępnych środków łączności stosowanych w urządzeniach mobilnych. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w trybie on-line niedopuszczalna jest obecność osób postronnych w pomieszczeniu, z którego kandydat będzie prowadził rozmowę, nagrywanie przebiegu rozmowy, a także posługiwanie się przez kandydata jakimikolwiek materiałami pomocniczymi i urządzeniami stanowiącymi nośniki informacji. Zatrudnienie nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru. Wskaźnik zatrudnienia: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%. Dodatkowe uwagi: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z siedzibą w Katowicach 40-126 przy ul. Grażyńskiego 5, reprezentowany przez Dyrektora; 2. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: Aplikuj w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: - realizacji procedury rekrutacyjnej w ramach niniejszego naboru: na podstawie Kodeksu pracy oraz Ustawy o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych oraz w zakresie danych o niepełnosprawności w zw. z art. 9 ust. 2 lit. b ww. rozporządzenia - w ramach wykonywania szczególnych praw przez Panią/Pana dotyczących pierwszeństwa zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne), - archiwizacji na podstawie przepisów prawa w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych; 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej; 5. Pani/Pana dane osobowe Zakład może przekazać innym podmiotom biorącym udział w realizacji celu, dla którego dane zostały zebrane, w tym dostawcom systemów informatycznych, operatorom pocztowym oraz organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa; 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jak niżej: - oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone; - oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane osobiście, zostaną komisyjnie zniszczone; - w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okresy wskazane powyżej; 7. Posiada Pani/Pan prawo: - dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku danych podanych dobrowolnie również prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako nieobowiązkowe, których podanie jest dobrowolne; 9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Szczegółowe informacje dotyczące procedury naboru określa Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach (https://kzgm.katowice.pl/bip/przepisy-prawne/regulaminy-i-instrukcje/5239-regulamin-naboru-na-wolne-stanowiska-urzednicze-w-kzgm-w-katowicach-obowiazuje-od-04-05-2021r). Przesłanie zgłoszenia, wraz z kompletem dokumentów drogą elektroniczną jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych, przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na aplikowane przeze mnie stanowisko, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

STARSZY INSPEKTOR W DZIALE TECHNICZNYM (NK.1120.31.2022.AM)
ikonaKatowice
KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH