Praca referent

Szczecin
Dodano: 22.11.2021
Pełny etat
Średnie wynagrodzenie: 2200 - 3400 zł / miesiąc
Dołącz do nas jako:

referent

Do spraw: żołnierzy rezerwy na przydziałach mobilizacyjnych Sekcja ogólna
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Realizuje procedury postępowania w zakresie uzupełnienia potrzeb mobilizacyjnych WSzW, prowadzi całokształt działalności kadrowej w stosunku do pracowników i żołnierzy rezerwy będących na przydziałach mobilizacyjnych w WSzW; prowadzi dokumentację ewidencyjną żołnierzy rezerwy będących na przydziałach mobilizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Wykonuje niezbędną dokumentację do przeprowadzenia i rozliczenia ćwiczeń wojskowych, uzgadnia z pionem głównego księgowego OG czynności zabezpieczające pod względem finansowym ćwiczenia wojskowe; opracowuje wnioski w sprawie mianowań, odznaczeń i wyróżnień żołnierzy rezerwy;
 • Opracowuje rozkazy dzienne Szefa WSzW;
 • Prowadzi ewidencję wyjazdów służbowych oraz wydanych biletów komunikacji miejskiej;
 • Prowadzi etat WSzW
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Staż pracy w administracji lub pracy biurowej
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych: komputer, fax, skaner, kserokopiarka
 • umiejętność pracy z pakietem Ms Office
 • wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego umożliwiającego uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "poufne"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Stołówka pracownicza
 • Miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • stanowisko wyposażone w komputer i inne urządzenia informatyczne,
 • oświetlenie sztuczne i naturalne,
 • budynek nieprzystosowany dla osób z trudnością poruszania się,
 • brak wind (budynek dwupiętrowy) - brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Oferty otrzymane po terminie, niekompletne, niespełniające wymagań formalnych i niezbędnych - nie będą rozpatrywane. Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminach kolejnego etapu naboru. Kolejnym etapem naboru będzie sprawdzenie umiejętności pracy z komputerem, rozmowa kwalifikacyjna. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert. 

Pracę możesz rozpocząć od: 2022-02-01

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Podobne oferty pracy

Pokaż więcej
referent
Szczecin
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie