Referendarz

Warszawa

Opis stanowiska pracy


Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referendarz w Departamencie Nadzoru i Kontroli, w Wydziale Kontroli Działalności

Państwowa Agencja Atomistyki
Ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie kontroli, poprzez analizę dokumentacji nadzorowanych jednostek, która jest dostępna w PAA oraz przygotowywanie projektów upoważnień do kontroli,
 • Uczestniczenie w kontrolach jednostek organizacyjnych wykonujących działalności związane z narażeniem na promieniowanie jonizujące i sporządzanie protokołów z kontroli,
 • Sprawdzanie realizacji zaleceń pokontrolnych, nakazów i zakazów wydanych kontrolowanej jednostce organizacyjnej,
 • Uaktualnianie danych w rejestrze jednostek organizacyjnych, których działalność związana jest z narażeniem na promieniowanie jonizujące i wymaga zezwolenia lub zgłoszenia oraz w rejestrze zamkniętych źródeł promieniotwórczych w celu udokumentowania stanu faktycznego,
 • Wykonywanie czynności kancelaryjnych (w tym właściwego zakładania i prowadzenia spraw) oraz przygotowywanie w zakresie swojej właściwości, dokumentów jawnych w celu przekazania ich do archiwum zakładowego lub do brakowania - stosownie do postanowień obowiązującej w PAA instrukcji kancelaryjnej jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.


Warunki pracy

Co oferujemy naszym pracownikom?
Naszym pracownikom oferujemy:
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni biurowej,
- możliwość świadczenia pracy na zasadach telepracy,
- elastyczne godziny pracy,
- możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie,
- możliwość rozwoju zawodowego poprzez bogatą ofertę szkoleń, w tym staże i szkolenia zagraniczne, dofinansowanie do kursów językowych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe, dodatek za wieloletnią pracę
- możliwość korzystania z funduszu świadczeń socjalnych (dofinansowanie wypoczynku, pożyczki mieszkaniowe, dopłaty do świadczeń w zakresie działalności kulturalno-oświatowej: bilety do kina, teatru oraz z tytułu opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych placówkach wychowania przedszkolnego

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych.
W czasie praktyki na uprawnienia inspektora dozoru jądrowego oraz po uzyskaniu tych uprawnień częste wyjazdy służbowe na kontrole na terenie Polski
Budynek posiada wejścia z poziomu „0” dla osób poruszających się na wózkach, poprzez drzwi skrzydłowe ewakuacyjne otwierane przez ochronę budynku. Budynek posiada specjalne toalety dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na parterze oraz na wybranych poziomach budynku.
Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub dostarczenia oferty do urzędu).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Życiorys/CV i list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia musza być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej PAA. http://bip.paa.gov.pl/paa/praca-w-paa/ogloszenia-o-naborze


Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną o powyższym poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Etapy naboru:
1. Weryfikacja formalna nadesłanych ofert.
2. Test wiedzy (w przypadku przejścia przez etap weryfikacji formalnej więcej niż 5 osób).
3. Rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 556 28 76.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie w zakresie fizyki, chemii, kierunków technicznych lub innych specjalnościach przydatnych w dozorze jądrowym,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność analitycznego myślenia i skutecznej komunikacji,
 • rzetelność i terminowość ,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość ustawy Prawo atomowe i Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Posiadanie aktualnych uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu IOR-1 lub IOR-3,
 • 5 lat zatrudnienia w warunkach narażenia na działanie promieniowania jonizującego w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność wymagającą zezwolenia Prezesa PAA, lub 2 lata w pełnieniu obowiązków inspektora ochrony radiologicznej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego lub oświadczenie o znajomości języka na poziomie komunikatywnym,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-19
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

referendarz

Warszawa

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie przez infopraca.pl