Praca NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNEJ NAUKI W ZAWODACH BUDOWLANYCH W KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH W ZAWODZIE MURARZ TYNKARZ R87/3429-1697/21

Włocławek
Dodano: 22.11.2021
Umowa o pracę
Część etatu
2211 - 3034 zł / miesiąc

Informacje podstawowe

Miejsce pracy: Bartnicka 10, 87-809 Włocławek, powiat: m. Włocławek, woj: kujawsko-pomorskie

Zakres obowiązków: Nauczyciel zajęć praktycznych i teoretycznych na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zawodzie murarz tynkarz.

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony

Wymiar etatu: 0.75

Zmianowość: jedna zmiana

Liczba godzin w tygodniu: 15

Wynagrodzenie brutto: od 2 211,75 do 3 034,5 PLN

Opis wynagrodzenia: + 0,75 etatu jako nauczyciel zajęć praktycznych, - wynagrodzenie uzależnione od stopnia awansu zawodowego

System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Zapewnienie wyżywienia: NIE

Zapewnienie zakwaterowania:: NIE

Zatrudnienie od zaraz: NIE

Data rozpoczęcia: 01.02.2022

Data zakończenia: 31.08.2022

Wymagania konieczne

Zawody: Pozostali nauczyciele kształcenia zawodowego

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne

Wymagania pożądne

Uprawnienia: PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Pozostałe wymagania

Inne wymagania: Wymagania stawiane kandydatom: posiada odpowiednie wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym lub ukończył zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje; spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu; posiada obywatelstwo polskie; ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych; nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie; nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie. W Służbie Więziennej pracownikiem może być osoba, która: ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań (uprawnienia do wykonywania zawodu); nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

Pracodawca

Nazwa: ZAKŁAD KARNY WŁOCŁAWEK

Adres: Bartnicka 10, 87-809 Włocławek, powiat: m. Włocławek, woj: kujawsko-pomorskie

Nazwa Urzędu Pracy: Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Język aplikacji: polski

Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty: - podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Dyrektora Zakładu Karnego we Włocławku, - świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy, - dokument potwierdzający posiadane wykształcenie, - dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje zawodowe lub specjalistyczne, - dokumenty stwierdzające przygotowanie pedagogiczne, - wymagane dokumenty powinny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy w Zakładzie Karnym we Włocławku przez Dyrektora Zakładu Karnego, z siedzibą we Włocławku, ul. Bartnicka 10, 87-800 Włocławek, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1). Termin składania dokumentów: do dnia 20 grudnia 2021 r. Dokumenty należy składać: 1. osobiście zapakowane w kopertę i zaadresowane z dopiskiem "Nabór" na bramie Zakładu Karnego we Włocławku (liczy się data wpływu do jednostki); 2. za pomocą przesyłki pocztowej poleconej na adres Zakładu Karnego we Włocławku ul. Bartnicka 10, 87-809 Włocławek z dopiskiem Nabór (liczy się data wpływu do jednostki). Dokumenty złożone po terminie 20 grudnia 2021 r. nie będą rozpatrywane. Miejsce wykonywania pracy: Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 przy Zakładzie Karnym we Włocławku, ul. Bartnicka 10. Informacji w zakresie rekrutacji udziela: Dział Kadr Zakładu Karnego we Włocławku: - osobiście w siedzibie: Zakład Karny we Włocławku, ul. Bartnicka Nr 10, - telefonicznie: 54 235-04-20. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat, który złoży wymagane dokumenty zostanie zawiadomiony telefonicznie. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych od osoby, której dane dotyczą: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Zakładu Karnego z siedzibą we Włocławku, ul. Bartnicka 10, 87-800 Włocławek, e-mail: Aplikuj, tel. 54 235 04 01. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail Aplikuj, tel. 54 235 03 69. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. wyrażenia Pani/Pana dobrowolnej zgody. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat po zakończeniu rekrutacji do celów archiwalnych w interesie publicznym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział. Niepodanie danych wiązać się będzie z odmową przeprowadzenia wobec Pani/Pana procedury rekrutacyjnej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNEJ NAUKI W ZAWODACH BUDOWLANYCH W KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH W ZAWODZIE MURARZ TYNKARZ R87/3429-1697/21
Włocławek
ZAKŁAD KARNY WŁOCŁAWEK