Ikona koszyka ofert

Twój koszyk ofert

Dodałeś 0 ofert pracy.

Praca INSPEKTOR WOJEWÓDZKI W WYDZIALE FINANSÓW I BUDŻETU (NR 2596)

ikona Dodano: 20.06.2022
ikona 3657 zł / miesiąc

Informacje podstawowe

Miejsce pracy: 85-950 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie

Zakres obowiązków: Osoba na tym stanowisku: - prowadzi kontrole finansowe w zakresie prawidłowości pobierania, rozliczania i wydatkowania środków publicznych w jednostkach podległych Wojewodzie oraz w jednostkach samorządu terytorialnego w celu ustalenia stanu faktycznego i prawnego oraz oceny działalności jednostki kontrolowanej, a w efekcie wskazania na właściwy sposób postępowania w prowadzeniu gospodarki finansowej kontrolowanej jednostki - dokumentuje czynności kontrolne poprzez sporządzanie dokumentacji pokontrolnej celem przedstawienia stanu faktycznego i prawnego, oceny kontrolowanej działalności oraz wykazania przyczyn, zakresu i skutków wykazanych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych - koordynuje pracę zespołu kontrolnego podczas przeprowadzania czynności kontrolnych w jednostkach kontrolowanych oraz podczas sporządzania dokumentacji pokontrolnej Warunki pracy: Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; praca z dokumentami; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; praca w terenie - przeprowadzanie kontroli; zagrożenie korupcją; czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony

Wymiar etatu: 1

Zmianowość: jedna zmiana

Liczba godzin w tygodniu: 40

Liczba godzin w miesiącu: 160

Wynagrodzenie brutto: od 3 657,53 PLN

System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Zapewnienie wyżywienia: NIE

Zapewnienie zakwaterowania:: NIE

Zatrudnienie od zaraz: NIE

Data rozpoczęcia: 18.07.2022

Wymagania konieczne

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)

Uprawnienia: Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, obsługa komputera MS OFFICE

Wymagania pożądne

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne

Pozostałe wymagania

Inne wymagania: Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e - wykształcenie: wyższe - znajomość przepisów ustaw: o kontroli w administracji rządowej, o finansach publicznych, o rachunkowości, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, Kodeks postępowania administracyjnego - umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych - umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office - umiejętność redagowania pism urzędowych - umiejętność stosowania prawa w praktyce - posiadanie obywatelstwa polskiego - korzystanie z pełni praw publicznych - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe d o d a t k o w e - wykształcenie: wyższe ekonomiczne

Pracodawca

Nazwa: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Adres: Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie

Nazwa Urzędu Pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Język aplikacji: polski

Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty i oświadczenia: - życiorys/CV - własnoręcznie podpisany list motywacyjny - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia - własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego - własnoręcznie podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych - własnoręcznie podpisane oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe - własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji Inne dokumenty i oświadczenia: - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie: od dnia 21 czerwca 2022 r. do dnia 1 lipca 2022 r. na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kancelaria ogólna, pokój 4 ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz z dopiskiem: inspektor wojewódzki - WFB.III.2 DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każda osoba przystępująca do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy. 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: Aplikuj, lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz. 3. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW: - nie będą udostępniane innym odbiorcom - będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji i procedur wewnętrznych - w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego - nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej. 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 5. Osobie biorącej udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do: - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem - usunięcia danych - przeniesienia danych - ograniczenia przetwarzanych danych. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. Rekrutacja (...). Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnością, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI W WYDZIALE FINANSÓW I BUDŻETU (NR 2596)
ikonaBydgoszcz
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy