Praca inspektor wojewódzki

Dodano: 21.11.2021
Pełny etat
Średnie wynagrodzenie: 3500 - 5300 zł / miesiąc
Dołącz do nas jako: inspektor wojewódzki Do spraw: obsługi paszportowej w punkcie przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych w Raciborzu w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Umowa o pracę na czas zastępstwa Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami Liczba stanowisk 1 Wymiar etatu 1 Status nabór w toku Miejsce pracy 47-400 Racibórz ul. Batorego 8/2 Ważne do 30 sierpnia 2021 r. Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku: Prowadzi kompleksową obsługę paszportową - przyjmuje wnioski paszportowe i wydaje dokumenty paszportowe obywatelom.Weryfikuje wnioski paszportowe pod kątem spełniania ustawowych wymagań.Kontroluje dokument paszportowy przed wydaniem go wnioskodawcy – weryfikuje spersonalizowane dane osobowe oraz jakość zapisanych w mikroprocesorze danych biometrycznych.Przetwarza dane gromadzone w ewidencji paszportowej prowadzonej w systemie informatycznym wspomagającym wydawanie dokumentów paszportowych – aktualizuje dane paszportowe obywateli ubiegających się o wydanie dokumentu paszportowego.Przekazuje klientom informacje oraz niezbędne wskazówki w zakresie spraw paszportowych. Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne) Wykształcenie: wyższe znajomość ustawy o dokumentach paszportowych wraz z aktami wykonawczymi do ustawyznajomość ustaw: o obywatelstwie polskim, o ewidencji ludności, o dowodach osobistychorganizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe) znajomość: Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo, Tytuł III. Opieka i kuratela)orientacja na klienta, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych Co oferujemy ·         dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy ·         dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,trzynastka” ·         perspektywę rozwoju zawodowego ·         pakiet socjalny, w tym między innymi: dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki na cele mieszkaniowe, dopłata do karty sportowej ·         możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego a także Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej ·         dofinansowanie do zakupu okularów Dostępność Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami. Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów. Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%. Warunki pracy Budynek Punktu bez barier architektonicznych, toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko biurowe usytuowane na parterze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Pełnienie dyżurów w wydłużony dzień pracy Punktu. Zagrożenie korupcją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych – obsługa obywateli składających wniosek o wydanie paszportu i paszportu tymczasowego lub odbierających właściwy dokument. Kontakty zewnętrzne z organami ewidencji ludności i dowodów osobistych, urzędami stanu cywilnego w celu pozyskania dodatkowych informacji o osobach ubiegających się o wydanie dokumentów paszportowych oraz weryfikacji danych osobowych. Dodatkowe informacje w przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia podpisz własnoręcznie i prześlij w formie skanów wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu:https://suw.bip.gov.pl/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.html do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu - rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu) w przypadku wysłania dokumentów przez ePUAP lub drogą mailową decyduje data wpływu do urzędu informację o zakwalifikowaniu Cię do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie przekażą Ci pracownicy Biura Organizacyjno-Budżetowego z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostały przez Ciebie wskazane oferty kandydatów/kandydatek będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/wybranej kandydatki w naborze. W okresie tym, jeśli brałeś udział w procedurze naboru masz prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, możesz uzyskać telefonicznie Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne) Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów CV i list motywacyjnyoświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. obsługi paszportowej w punkcie przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych w Raciborzu w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej Aplikuj do 30 sierpnia 2021 na adres: Aplikuj mailowo na adres: Aplikuj, w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 83130/ 23.08.2021 lub w formie papierowej na adres: Śląski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellońska 25 40 - 032 Katowice (skrzynkę podawczą udostępniono przy wejściu do budynku) z dopiskiem ,,Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. obsługi paszportowej w punkcie przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych w Raciborzu” Dokumenty aplikacyjne można również wysłać przez ePUAP Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej nie będą pobierane. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 32 20 77 246 lub 32 20 77 796 Więcej o pracy w urzędzie Dokumenty należy złożyć do: 30.08.2021 Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Przetwarzanie danych osobowych DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA Administratorem Pana/Pani danych jest: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice Kontakt do inspektora ochrony danych: 32 20 77 975 lub Aplikuj Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. obsługi paszportowej w punkcie przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych w Raciborzu Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa Okres przechowywania danych: czas realizacji procedury naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. obsługi paszportowej w punkcie przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych w Raciborzu (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata/wyłonionej kandydatki, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji w zakresie danych obejmujących imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata/kandydatki Uprawnienia: · prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie - cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem · prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej · prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Podstawa prawna przetwarzania danych: Kodeks pracy oraz ustawa o służbie cywilnej Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane Każdy kandydat/każda kandydatka przystępujący/ przystępująca do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. Wzory oświadczeń Wzory oświadczeń oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych - Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wymagania

  • Wykształcenie: wyższe
  • znajomość ustawy o dokumentach paszportowych wraz z aktami wykonawczymi do ustawy
  • znajomość ustaw: o obywatelstwie polskim, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych
  • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • znajomość: Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo, Tytuł III. Opieka i kuratela)
  • orientacja na klienta, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych

Oferujemy

Podobne oferty pracy

Pokaż więcej
inspektor wojewódzki
Katowice
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach