Ikona koszyka ofert

Twój koszyk ofert

Dodałeś 0 ofert pracy.

Praca INSPEKTOR

ikona Poznań
ikona Dodano: 21.06.2022
ikona Umowa o pracę
ikona Pełny etat
ikona 3950 zł / miesiąc

Informacje podstawowe

Miejsce pracy: Szyperska 14, 61-754 Poznań, powiat: m. Poznań, woj: wielkopolskie

Zakres obowiązków: przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, w tym zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, udział w pracach komisji przetargowych w celu przygotowania i przepracowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dokonywanie analizy materiałów przygotowanych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi, publikowanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych,doskonalenie procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie, w tym bieżące śledzenie zmian przepisów prawa z zakresu zamówień publicznych, szacowanie wartości zamówienia publicznego w zakresie realizowanych zamówień, prowadzenie ewidencji udzielonych zamówień publicznych, sporządzanie planu postępowań o udzielenie zamówień na podstawie danych przekazanych przez komórki organizacyjne Urzędu, sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach. Praca biurowa, przy monitorze komputerowym.

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony

Wymiar etatu: 1

Zmianowość: jedna zmiana

Liczba godzin w tygodniu: 40

Liczba godzin w miesiącu: 160

Wynagrodzenie brutto: od 3 950 PLN

Opis wynagrodzenia: brutto + za wysługę lat pracy

System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Zapewnienie wyżywienia: NIE

Zapewnienie zakwaterowania:: NIE

Zatrudnienie od zaraz: NIE

Data rozpoczęcia: 01.07.2022

Wymagania konieczne

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)

Uprawnienia: samodzielność, odpowiedzialność , doświadczenie - 2 lata, umiejętność pracy w zespole

Pozostałe wymagania

Inne wymagania: wykształcenie wyższe preferowane kierunki: prawo lub administracja. Doświadczenie zawodowe: minimum 2-letni staż pracy oraz roczne doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Umiejętności: samodzielność, odpowiedzialność, praca w zespole. Oczekiwania mile widziane: ukończone kursy lub studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych.

Pracodawca

Nazwa: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Adres: Szyperska 14, 61-754 Poznań, powiat: m. Poznań, woj: wielkopolskie

Nazwa Urzędu Pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Język aplikacji: polski

Wymagane dokumenty: CV świadectwo pracy: 1)kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, opatrzony własnoręcznym podpisem (plik doc. stanowi Załącznik do Ogłoszenia), w którym w szczególności należy zawrzeć informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych, wiedzy i posiadanych umiejętności oraz doświadczenia zawodowego z opisem, 2)kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i wykształcenie, 3)inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach), 4)kserokopie dokumentów potwierdzających zakończone okresy zatrudnienia, 5)zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy, 6)ewentualnie posiadane referencje, 7)oświadczenia kandydata podpisane własnoręcznym podpisem: a)o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, b)o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych, c)o posiadaniu nieposzlakowanej opinii, d)o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, e)podpisana odręcznie klauzula o następującej treści Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu z siedzibą przy ul. Szyperskiej 14, 61-754 Poznań, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w zakresie szerszym niż wynika z przepisów prawa podanych w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach naboru nr 21/2022 na stanowisko inspektora w Wydziale ds. Zamówień Publicznych. Jestem świadoma/y przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać poprzez wysłanie maila opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP na adres z informacją o jej odwołaniu, w treści maila wskażę swoje imię i nazwisko, a w tytule wiadomości wpiszę Nabór 21/2022 na stanowisko inspektora w Wydziale ds. Zamówień Publicznych. lub listownie na adres Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań. 8)kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeżeli dotyczy lub w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych), 9)kserokopie dokumentów poświadczające znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do: 08 lipca 2022 r.w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14 61-754 Poznań lub, drogą pocztową na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14 61-754 Poznań, w zamkniętej kopercie z dopiskiem Nabór nr 21/2022 na stanowisko inspektora w Wydziale ds. Zamówień Publicznych. lub,w formie dokumentów elektronicznych opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź profilem zaufanym, przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej za pomocą platformy ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/WUPwPOZNANIU. Adres e-mail: Aplikuj Oferty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

INSPEKTOR
ikonaPoznań
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu