Praca inspektor

Ruda Śląska
Dodano: 17.11.2021
Pełny etat
Średnie wynagrodzenie: 4200 - 6200 zł / miesiąc
Dołącz do nas jako:

inspektor

Do spraw: prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane zastrzeżonych do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach samowoli budowlanej oraz samowolnego wykonywania robót budowlanych
 • sprawdzanie kompletności zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych, zawiadomień o zakończeniu budowy oraz przygotowywanie projektów zaświadczeń w związku z zakończeniem budów
 • wykonywanie czynności inspekcyjno - kontrolnych służących jako dowód w postępowaniu administracyjnym
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i postanowień
 • prowadzenie ewidencji zawiadomień o przeprowadzonych kontrolach okresowych obiektów wielkopowierzchniowych
 • wykonywanie czynności inspekcyjno - kontrolnych w ramach kontroli zleconych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • prowadzenie rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej Inspektoratu
 • prowadzenie rejestrów określonych w przepisach szczególnych,
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie budowlane
 • obsługa komputera i urządzeń biurowych
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe budowlane
 • Doświadczenie zawodowe doświadczenie zawodowe w administracji publicznej ( nadzór budowlany, administracja architektoniczno - budowlana)
 • odporność na stres
 • kompetencje w zakresie samodzielności i inicjatywy, skutecznej komunikacji, umiejętność współpracy w grupie, rzetelność terminowość
Co oferujemy
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Praca poza siedzibą Inspektoratu polegająca na prowadzeniu oględzin w terenie, kontroli obiektów i prowadzonych robót budowlanych (praca na wysokości). Praca w biurze przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, spełnia wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Bezpośredni kontakt z klientami konieczna komunikatywność i odporność na stres. Nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Siedziba Inspektoratu znajduje się w budynku na I piętrze. Budynek nie spełnia wymogów dotyczących wind oraz toalet dla niepełnosprawnych, wejście główne do budynku przystosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych - podjazd dla niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do udziału w naborze zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o pracę, przy uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy. Metody, techniki, które będą stosowane podczas naboru to: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci proszeni są o podaniu numeru telefonu. Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane ( liczy się data wpływu do PINB). Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowane telefonicznie o kolejnych etapach naboru. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia o pracy można uzyskać pod numerem telefonu 32 771 66 61 od poniedziałku do piątku w godzinach od. 8,00-16,00

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Podobne oferty pracy

Pokaż więcej
inspektor
Ruda Śląska
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej