Praca inspektor

Jaworzno
Dodano: 24.10.2021
Pełny etat
Średnie wynagrodzenie: 3200 - 4800 zł / miesiąc
Dołącz do nas jako: inspektor Dział inspekcji Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami Liczba stanowisk 1 Wymiar etatu 1 Status nabór w toku Miejsce pracy Jaworzno UL. Inwalidów Wojennych 14 Ważne do 31 sierpnia 2021 r. Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku: dokonywanie kontroli budów i obiektów w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego,prowadzenie postępowań administracyjnych w oparciu o obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego i Kodeksu Postępowania Administracyjnego,likwidacja skutków samowoli budowlanej i skutków katastrofy budowlanej,prowadzenie postępowań egzekucyjnych,sporządzanie sprawozdań z wykonywanych czynności. Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne) Wykształcenie: średnie wykształcenie co najmniej średnie, wyższe techniczne lub w zakresie prawa administracyjnego Wykształcenie co najmniej średnie lub wyższe techniczne lub w zakresie prawa administracyjnego,Uprawnienia budowlane,Znajomość obowiązujących przepisów i ich interpretacji,Znajomość obsługi komputera,Zdolność analitycznego myślenia, samodzielność w podejmowaniu decyzji, komunikatywność, Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe) Umiejętność pracy w zespole,Doświadczenie w pracy administracyjnej, umiejętność praktycznego zastosowania i redagowania decyzji, postanowień i pism urzędowych,Łatwość nawiązywania kontaktów. Co oferujemy Miejsce parkingowe na terenie urzędu Dofinansowanie do wypoczynku pracowników Dostępność Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%. Warunki pracy Praca w siedzibie Inspektoratu - przyjmowanie interesantów i stron postępowań. Praca poza siedzibą Inspektoratu polegająca na przeprowadzaniu oględzin w terenie, kontroli obowiązkowych oraz kontroli budów i obiektów użytkowanych. Podczs kontroli możliwość pracy na wysokości, na zewnątrz obiektów. Praca pod presją czasu, liczne kontakty bezpośrednie z interesantami.   Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne) CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Aplikuj do 31 sierpnia 2021 na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaworznie ulica Inwalidów Wojennych 14 43-600 Jaworzno Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 32-6181661, 32-6181881 lub mailowego na adres: Aplikuj Dokumenty należy złożyć do: 31.08.2021 Decyduje data: wpływu oferty do urzędu Przetwarzanie danych osobowych Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administrator danych i kontakt do niego: Przemysław Bańko Kontakt do inspektora ochrony danych: Omniconnect Sp. z o.o. ul. Szczakowska 35 43-600 Jaworzno Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru Informacje o odbiorcach danych: Omniconnect Sp. z o.o. ul. Szczakowska 35 43-600 Jaworzno Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji Uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;art. 221Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wymagania

 • Wykształcenie: średnie wykształcenie co najmniej średnie, wyższe techniczne lub w zakresie prawa administracyjnego
 • Wykształcenie co najmniej średnie lub wyższe techniczne lub w zakresie prawa administracyjnego,
 • Uprawnienia budowlane,
 • Znajomość obowiązujących przepisów i ich interpretacji,
 • Znajomość obsługi komputera,
 • Zdolność analitycznego myślenia, samodzielność w podejmowaniu decyzji, komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Doświadczenie w pracy administracyjnej, umiejętność praktycznego zastosowania i redagowania decyzji, postanowień i pism urzędowych,
 • Łatwość nawiązywania kontaktów.

Oferujemy

 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Podobne oferty pracy

Pokaż więcej
inspektor
Jaworzno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaworznie