NIEWIDZIALNI

Plebiscyt na cichego bohatera

Zgłoś kandydata
01.04.2023 - 30.04.2023

NIEWIDZIALNI

Plebiscyt na cichego bohatera


Są wśród nas ludzie, którzy każdego dnia, poza zasięgiem wzroku innych, wykonują ciężką pracę, za którą nie otrzymują wynagrodzenia. To m.in. gospodynie domowe, opiekunowie osób starszych i schorowanych, czy wolontariusze. To właśnie na ich cześć w pierwszy wtorek kwietnia obchodzimy Dzień Niewidzialnej Pracy. W 2023 roku to już 04.04!

To dzień osób, które niosą bezinteresowną pomoc. To skryci bohaterzy, którzy nie oczekują uznania. Ich praca nie jest wynagradzana, nie mają urlopu, jednak otrzymują coś bezcennego. Wdzięczność. Niestety o ich zaangażowaniu wiedzą jedynie osoby, którym pomagają.

kot
inwalida
rece
chirurg
emeryt

Zmieńmy to!

Właśnie Ty możesz sprawić, że ukryci bohaterowie wyjdą z cienia.

“Niewidzialni” to ogólnopolski plebiscyt, do którego możesz zgłosić swojego kandydata na Cichego Bohatera. Wystarczy w dniach 01.-30.04.2023 wypełnić formularz i wskazać dane osoby, która według Ciebie zasługuje na ten tytuł. Uwidocznij swojego bohatera, dołączając jego zdjęcie!

Kogo możesz zgłosić?

Cichy Bohater to tytuł, który przyznamy osobie, która każdego dnia wykonuje zasługującą na docenienie niewidzialną pracę. To osoby, które często nie mają wyboru, a gdy go mają, to nie wybierają tego, co łatwiejsze, lecz to, co słuszne, czyli pomoc i opiekę. Twoim kandydatem może zostać członek rodziny, wolontariusz, czy znajomy. Każda osoba niosąca bezinteresowną pomoc potrzebującym.

Zwycięzcę ogłosimy już 10.05.2023r. Przeprowadzimy z nim wywiad, w którym opowie nam o blaskach, cieniach i satysfakcji ze swojej niewidzialnej pracy. Trud trzech wyłonionych niewidzialnych pracowników uhonorujemy nagrodami.

Znasz, kogoś, kto wykonuje niewidzialną pracę? Wypełnij formularz do 30.04.2023.

Razem z GoWork możesz rzucić światło na niewidzialną pomoc i sprawić, że praca Cichych Bohaterów zostanie dostrzeżona!

NAGRODY

karta podarunkowa Empik

prezent
1x
2 500 zł
prezent
1x
1 500 zł
prezent
1x
1 000 zł
prezent
10x
100 zł
Zgłoś kandydata

PATRONI MEDIALNI

REGULAMIN KONKURSU

"Niewidzialni". Plebiscyt na cichego bohatera.


§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) opisuje zasady i warunki Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „’Niewidzialni’. Plebiscyt na cichego bohatera.”

2. Organizatorem Plebiscytu jest GoWork.pl Serwis Pracy Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wirażowa 124A, 02-145 Warszawa.

§2
ZGŁASZAJĄCY

1. Osobą wysyłającą zgłoszenie do konkursu (“Zgłaszający”) może tylko osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również przedstawiciel organizacji pozarządowej lub przedstawiciel podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

2. Zgłaszający musi uzyskać zgodę na udział w Plebiscycie, przetwarzanie danych osobowych oraz publikację zdjęć od Osoby Zgłaszanej. Odpowiedzialność za publikowanie danych i wizerunku Osoby Zgłaszanej leży po stronie Zgłaszającego.

3. Zgłaszając osobę do Plebiscytu, Zgłaszający ma obowiązek poinformować Osobę Zgłoszoną, że jej historia i zdjęcia mogą się znaleźć na stronie internetowej Gowork.pl oraz w kanałach Social Media firmy.

4. Przystępując do konkursu zgłaszający akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zgadza się do jego przestrzegania.

§3
OSOBA ZGŁOSZONA

1. Osobą Zgłoszoną może być tylko osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (“Zgłoszony”).

2. Osoba Zgłoszona musi wyrazić zgodę na udział w Plebiscycie, publikacje swojego wizerunku i inne warunki zawarte w regulaminie. Pełną odpowiedzialność za publikację danych osobowych Osoby Zgłoszonej ponosi Zgłaszający.

3. Osobie Zgłoszonej przysługuje prawo żądania wycofania swojej kandydatury z Plebiscytu, w czasie trwania konkursu, które należy przesłać na adres email: konkurs.gowork@gowork.pl

§4
PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs ma na celu promowanie działań społecznych i charytatywnych, które podejmowane są przez obywateli Polski, w ramach określonego wolontariatu lub własnej inicjatywy.

2. Aby wziąć udział w konkursie należy w terminie od 01.04.2023 r. do 30.04.2023 r. wypełnić formularz dostępny na stronie konkursowej.

3. W formularzu musi zostać opisana historia i postawa Osoby Zgłaszanej, jej wyjątkowe, bezinteresowne działania na rzecz społeczności i powód dlaczego Osoba Zgłoszona zasługuje na nagrodę.

4. Aby wziąć udział w konkursie Zgłaszający zobowiązany jest uzupełnić wszystkie wymagane pola w formularzu znajdującym się na stronie konkursowej. W tym dane własne jak i Osoby Zgłaszanej.

5. Organizator konkursu nie wymaga uzupełniania danych osobowych osób trzecich i nie ponosi żadnych odpowiedzialności za ich podanie.

6. Zabronione jest zgłaszanie samego siebie do konkursu.

7. Do konkursu można zgłosić tylko jedną osobę, w razie gdy chcemy zgłosić więcej osób należy przesłać kolejny formularz.

8. Czas trwania konkursu i etapy głosowania:

a. Konkurs zaczyna się w dniu 01.04.2023 r. i kończy w dniu 30.04.2023 r.

b. Konkurs składa się z dwóch etapów:

Etap I - Przyjmowanie zgłoszeń - rozpoczyna się w dniu 01.04.2023 r. i trwa do dnia 30.04.2023 r.

Organizator ma prawo odrzucić zgłoszenia opisów osób nieprawdziwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz ich prawa, a także zgłoszeń naruszających powszechnie obowiązujące prawo.

Etap II – Wyłonienie 13 zwycięzców przez komisję - zespół GoWork. W tym 10 zwycięzców otrzyma nagrodę za wyróżnienie, a 3 zwycięzców nagrody główne. Wyniki zostaną podane na stronie internetowej konkursu dnia 10.05.2023 r.

9. Wyłonienie zwycięzców następuje w drodze decyzji zespołu GoWork. Spośród nadesłanych zgłoszeń Jury wyłoni 13 zwycięzców. Nagrody główne przypadną tylko 3 osobom.

10. Zwycięzcy Plebiscytu zostaną poinformowani o wyniku obrad Jury oraz o sposobie odbioru nagrody drogą mailową lub telefoniczną.

§5
NAGRODY

1. Zwycięzcom przyznane zostanie 13 nagród, w tym 3 nagrody główne. Nagrodą za pierwsze miejsce jest przeprowadzenie wywiadu ze zwycięzcą i karta podarunkowa Empik o wartości 2500 złoty (5 razy bon o wartości 500 złoty). Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca jest karta podarunkowa Empik o wartości 1500 złoty (3 razy bon o wartości 500 złoty). Nagrodą za zajęcie trzeciego miejsca jest karta podarunkowa Empik o wartości 1000 złotych (2 razy bon o wartości 500 złoty). Osoby wyróżnione dostaną karty podarunkowe Empik o wartości 100 złoty.

2. Nagrody wysyłane są na e-mail zwycięzcy.

§6
NARUSZENIE ZASAD REGULAMINU

1. W przypadku naruszenia regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia Zgłoszonemu i Zgłaszającemu udziału w Plebiscycie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

§7
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Zgłaszającego i Zgłoszonego są pozyskane są wyłącznie do celów konkursu. Dostarczenie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych przez współorganizatorów i podmioty ściśle powiązane z realizowaniem konkursu.

2. Materiały złożone przez osobę Zgłaszającą nie powinny naruszać dóbr osobistych innych osób.

§8
REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z Konkursem Plebiscytowym mogą być kierowane do Organizatora na adres konkurs.gowork@gowork.pl

2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest dobrowolne i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego regulaminu.

2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.

3. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej Plebiscytu.

§9
KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że: Administrator danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych jest GoWork.pl Serwis Pracy Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wirażowa 124A, 02-145 Warszawa (dalej jako: „my” lub „Administrator”). Podstawowe cele przetwarzania danych osobowych §Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest przeprowadzenie Plebiscytu pod nazwą "Niewidzialni". Plebiscyt na cichego bohatera.”, co obejmuje również obsługę skarg. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym wizerunku, jest zawarta umowa, którą zawierasz z nami poprzez akceptację Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także świadoma i dobrowolna zgoda wyrażona w nadesłanym formularzu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). §Ponadto, Administrator przetwarza także Twoje dane w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania im nagród na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), gdy Twoja kandydatura została nominowana przez osoby trzecie. Sytuacje takie mają miejsce, gdy Administrator działa w celu uhonorowania członków społeczności, wyróżniając zasłużone osoby. Administrator dba o to, aby bezpieczeństwo Twoich danych oraz Twój interes nie zostały naruszone, korzystając wyłącznie z dostarczonych informacji i materiałów. §W przypadku kontaktu z nami w sprawach związanych z Twoim uczestnictwem w Plebiscycie, złożenia skargi, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane celem udzielenia Ci na nie odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na podejmowaniu działań zmierzających do poprawy jakości świadczonych przez nas usług oraz przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń uczestników (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). §Będziemy przetwarzać Twoje dane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które dyktują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). §Twoje dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na konieczności podejmowania przez nas działań zmierzających do zabezpieczenia naszych praw i dochodzenia roszczeń. Skąd pozyskiwane są twoje dane osobowe Twoje dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od osoby, która zgłosiła Ciebie do udziału w Konkursie Plebiscytowym. Zakres przetwarzanych danych osobowych Przetwarzamy dane, które wymagały podania w formularzu zgłoszeniowym. §Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo, wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń z tym związanych. W przypadku zgłoszenia nam przez Ciebie reklamacji bądź skargi, dotyczącej Twojego udziału w Plebiscycie, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy oraz udzielenia Ci odpowiedzi, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń. Odbiorcy danych osobowych Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: Podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usług związane z naszą działalnością oraz organizowanym Plebiscytem, m.in. doradcom podatkowym, kancelariom prawnym, dostawcom rozwiązań w zakresie płatności mobilnych, firmom kurierskim; Podmiotom wspierającym nas w organizacji Plebiscytu w zakresie biznesowym (np. naszym partnerom, fundatorom nagród, sponsorom). W przypadku, gdy zgłaszasz do udziału w Plebiscycie osobę trzecią jako kandydata, to zgłaszana przez Ciebie osoba jest uprawniona do otrzymania informacji o źródle pochodzenia danych, tj. informację o Twoim imieniu i nazwisku (jako osoby dokonującej zgłoszenia, która przekazała nam dane osobowe kandydata). Przysługujące prawa Twoje prawa to: a.Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; b.Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód; c.Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody; d.Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem; e.Przysługuje Ci także prawo złożenia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt Możesz skontaktować się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora, w tym w celu realizacji Twoich praw. Kontakt z nami możliwy jest: droga mailową na adres: konkurs.gowork@gowork.pl pisemnie na adres: GoWork.pl Serwis Pracy Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wirażowa 124A, 02-145 Warszawa. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania. Inspektor Ochrony Danych Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@gowork.pl