CSR

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

ZOBOWIĄZANIA KIEROWNICTWA:

a.Etyka/Ład korporacyjny w stosunku do działalności i efektywności energetycznej

Jedną z podstawowych zasad firmy LOGSTOR jest ścisłe przestrzeganie wszystkich krajowych i międzynarodowych przepisów ustawowych i wykonawczych, zgodnie z którymi działa firma LOGSTOR, oraz utrzymanie wysokich standardów etycznych we wszystkich aspektach prowadzenia naszej działalności. Zasada ta jest szczegółowo opisana w centralnych zasadach grupy zawartych w „Kodeksie etyki biznesu”, „Polityce antymonopolowej LOGSTOR” i „Polityce antykorupcyjnej LOGSTOR”.

b.HSEQ - BHP i OŚ oraz Jakość

Bezpieczeństwo to integralny element wszystkiego, co robi firma LOGSTOR. Nasza wizja to środowisko pracy, w którym nie występują żadne wypadki i które każdy opuszcza, będąc w takiej samej kondycji, jak przed przyjściem do pracy. Istotne znaczenie w tym, co robimy, ma proaktywność, a fundamentalną cechą naszej kultury jest wyraźne przekonanie, że wszystkich wypadków można uniknąć. LOGSTOR stawia te same wymogi bezpieczeństwa wszystkim działom bez względu na to, w jakim kraju prowadzą działalność i silnie koncentruje się na zaangażowaniu pracowników w ten proces oraz na zachowaniu zgodności z przepisami prawa. Wyniki w zakresie zapewniania bezpieczeństwa są mierzone codziennie, a rzeczywiste rezultaty są weryfikowane na wszystkich spotkaniach kierownictwa. Firma LOGSTOR wdrożyła systemy gwarantujące łatwe dzielenie się najlepszymi praktykami i wnioskami ze wszystkimi członkami naszej organizacji.

Jakość oznacza dla firmy LOGSTOR zrozumienie oczekiwań klientów, a następnie ich spełnienie lub przekroczenie. Dotyczy to zarówno produktów, jak i usług i jest ważne dla firmy LOGSTOR, która chce być postrzegana jako wiarygodny partner, nie tylko przez użytkowników końcowych, ale przez wszystkie inne strony zaangażowane w naszą działalność. Firma LOGSTOR posiada certyfikaty ISO 9001 dla wszystkich swoich zakładów i odpowiednie certyfikaty odnoszące się do produktów. Dla firmy LOGSTOR sprawą najwyższej wagi jest, aby wszystkie procesy cechowało proaktywne podejście, co oznacza, że dotrzymane mogą zostać terminy, cele mogą zostać osiągnięte, a umowy mogą być przestrzegane. Podstawą tego działania jest praca w kulturze ciągłego doskonalenia i promowanie takiej kultury. Obejmuje to wykorzystanie narzędzi LEAN, przekazywanie informacji o odpowiednich wskaźnikach KPI i ogólne zapewnienie, że nasi wysoko zmotywowani, doświadczeni i odpowiednio przeszkoleni pracownicy rozumieją znaczenie swoich działań dla osiągnięcia krótkich terminów realizacji, wysokiej wydajności i najwyższej jakości w swojej klasie.

Ochrona otoczenia zewnętrznego jest podstawą działalności LOGSTOR. Jako dostawca jednych z najlepszych rurociągów energetycznych na świecie LOGSTOR bezpośrednio przyczynia się do minimalizacji strat energii, a tym samym chroni środowisko naturalne. Wszystkie procesy produkcyjne zostały tak opracowane, aby były one możliwie jak najbardziej efektywne, a integralnym elementem certyfikatu ISO 14001, który obejmuje wszystkie zakłady produkcyjne firmy, jest ścisłe monitorowanie wytwarzanych odpadów oraz zużycia energii.

c.Klienci i partnerzy biznesowi

LOGSTOR definiuje wydajność sieci.

Firma LOGSTOR jest największym na świecie producentem i dostawcą rur preizolowanych dla sektora energetyki, przemysłu oraz ropy naftowej i gazu z doświadczeniem technicznym i handlowym sięgającym lat 60-tych ubiegłego wieku. Przemysłowa scheda firmy odgrywa tu ważną rolę, ponieważ LOGSTOR jest głównym motorem rozwoju globalnych rozwiązań dla ogrzewania zdalaczynnego. Ponadto firma LOGSTOR stara się spojrzeć poza spodziewany okres eksploatacji, który często przekracza 50 lat, stosując jasne systemowe podejście. Inżynierowie projektu i projektanci z firmy LOGSTOR przystępujący do projektów w bardzo wczesnym stadium gwarantują, że projekt jest zoptymalizowany pod kątem zapewnienia jak najniższych kosztów podczas eksploatacji. Oznacza to, że dążymy nie tylko do dostarczenia rury do wykopu, ale całego projektu od początkowych prac projektowych poprzez zarządzanie projektem, a skończywszy na rozwiązaniach w zakresie utrzymania rurociągu w całym okresie jego eksploatacji, co obejmuje także serwis i wsparcie techniczne.

Firma LOGSTOR obsługuje tysiące klientów komunalnych, przemysłowych oraz klientów z sektora ropy naftowej i gazu, bezpośrednio lub za pośrednictwem generalnych wykonawców instalujących nasze kompletne systemy. Firma LOGSTOR ceni sobie lojalność i długoterminowe relacje, jednocześnie oferując klientom najwyższej jakości produkty i usługi i prowadząc interesy z partnerami biznesowymi na całym świecie. 

d.Polityka społeczna

Rozwiązania firmy LOGSTOR w zakresie rur preizolowanych stwarzają atrakcyjne możliwości biznesowe dla dostawców mediów z sektora ogrzewania i chłodnictwa zdalaczynnego, ropy i gazu, a także z branży żywności i napojów, energetyki i przemysłu chemicznego.  Zapewniamy tym segmentom wartość poprzez dostarczanie rozwiązań oferujących efektywność energetyczną, wykonalnych z punktu widzenia finansowego i zrównoważonych pod względem wpływu na środowisko, mających także znaczące korzyści dla redukcji emisji. Wspólnie z naszymi klientami tworzymy optymalne rozwiązania i bierzemy udział we wszystkich etapach od projektu koncepcyjnego po dostarczenie produktów, a także ich eksploatację i utrzymanie.  Nasze rozwiązania cechuje długi czas użytkowania, ponieważ LOGSTOR dąży do ochrony środowiska i tworzenia dodatniego zwrotu z inwestycji dla dobra przyszłych pokoleń.

e.Pracownicy

Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania Kodeksu etycznego postępowania: Produkty LOGSTOR gwarantują zrównoważony rozwój poprzez zwiększenie efektywności energetycznej przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu naszych rozwiązań na środowisko naturalne. Tę samą logikę stosujemy w stosunku do naszych poglądów na sposoby prowadzenia działalności. W LOGSTOR mierzymy sukces osiąganymi wynikami ORAZ metodami, jakie stosujemy, aby te wyniki osiągnąć. Oczekujemy, że wszyscy nasi koledzy będą przestrzegać zasad, zgodnie z którymi prowadzimy działalność gospodarczą i egzekwować ich stosowanie.

Umożliwianie osiągnięcia skutecznej równowagi pomiędzy pracą a życiem codziennym: Zdajemy sobie sprawę z wielu wymagań stawianych przez czasy obecne - w miejscu pracy, w domu i w społeczności. Dążymy do stworzenia skutecznej równowagi pomiędzy pracą a życiem codziennym poprzez wspieranie celi zawodowych i osobistych naszych pracowników.

Stymulowanie zrównoważonego rozwoju: Jako lider na rynku, zdajemy sobie sprawę z faktu, że możemy wysoko ustawić poprzeczkę. Regularnie i rygorystycznie mierzymy nasze postępy. Od każdego z naszych pracowników wymagamy ponoszenia odpowiedzialności. Odpowiedzialności za swoje wyniki i rozwój. Uważamy, że najlepszym sposobem zagwarantowania naszym pracownikom udanej i satysfakcjonującej kariery przez całe życie jest wspieranie ich na tej drodze, oferując im ambitne zadania i stymulując ich w dążeniu do ciągłego doskonalenia.

Nagrody za wydajność: Bycie i pozostanie liderem na rynku, wymaga od nas zaoferowania tego, co najlepsze. Działamy w środowisku międzynarodowym i doskonale współpracuje nam się z kolegami z różnych krajów. Obok oferowania możliwości rozwoju kariery zawodowej, zapewniamy też atrakcyjny pakiet świadczeń, aby przyciągnąć i motywować pracowników.