Kurs kadry i płace 180hDzień Otwarty!

Szanowni Państwo, 

Firma GoWork.pl zaprasza 06 kwiecień 2019 r. na Dzień Otwarty!

W godzinach 12:00-13:00 będzie można obejrzeć sale szkoleniowe, zobaczyć na jakim sprzęcie odbywają się zajęcia, porozmawiać z personelem. Wyszkolona kadra szkoleniowców udzieli Państwu szczegółowych informacji dotyczących programu realizowanego w czasie szkolenia, odpowie na nurtujące pytania i pomoże podjąć  odpowiednią decyzję. Zapraszamy!

Zapisy na dni otwarte należy wykonywać pod adresem mailowym: szkolenia1@gowork.pl


 

Intensywny kurs kadry i płace to 180 h dydaktycznych. Szkolenie zostało stworzone z połączenia kursu kadry i płace od podstaw z kursem zaawansowanym. Kameralne grupy do 12 osób z wybitną kadrą dydaktyczną pozwolą na efektywne przyswojenie wiedzy. 


Zajęcia odbywają się na terenie całej Polski – w 13 największych miastach: Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Siedlcach, Białymstoku, Bydgoszczy, Szczecinie, Poznaniu, Olsztynie, Lublinie oraz w Łodzi.

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Nauka na "kursie kadry i płace 180h " adresowana jest do wszystkich osób, które chcą uzyskać solidne podstawy z zakresu kadr i płac, następnie usystematyzować oraz pogłębić wiedzę o zaawansowane zadania praktyczne.Cechą charakterystyczną szkolenia odróżniającą go od innych oferowanych na rynku jest jego indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą na podjęcie pracy w kadrach i płacach bez konieczności dodatkowego pogłębiania zagadnień z tego zakresu.

Jakie umiejętności nabędę po odbyciu tego kursu?

Uczestnicy zrealizują pełen program szkolenia - od podstaw poprzez zaawansowane zadania - case study. Bazować będziemy na ćwiczeniach praktycznych z uwzględnieniem sytuacji szczególnych. 

Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu?

Nasz kurs daje wiele możliwości podjęcia pracy, w każdej firmie funkcjonują bowiem jednostki - działy zajmujące się kadrami czy płacami.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu? 

Placówka GoWork.pl zachęca do wzięcia udziału w kursie kadry i płace 180h ze względu na dużą ilość godzin szkoleniowych przy najniższej cenie na rynku. Posiadamy w pełni wyposażone sale szkoleniowe, a uczestnikom gwarantujemy niezbędne materiały do nauki. Wykładowcy chętnie dzielą się swoim bogatym doświadczeniem i udzielają praktycznych porad.

Zajęcia staramy się organizować w kameralnych grupach dzięki czemu każdy uczestnik może liczyć na indywidualne podejście. Galeria

Program kursu

CZĘŚĆ KADROWA - 50 h dydaktycznych

Podstawowe zagadnienia prawa pracy (prowadzenie i kompletowanie dokumentacji pracowniczej -nawiązanie stosunku pracy)
1. Pracodawca, pracownik , zakład pracy, stosunek pracy,
2. Kompletowanie dokumentacji i danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę,
3. Przechowywanie dokumentacji
4. Zawarcie umowy o pracę – termin zawarcia, treść, forma
5. Rodzaje umów o pracę
6. Podstawowe obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem pracownika do pracy i jego zatrudnieniem
7. Inne formy zatrudnienia – stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania
8. Podleganie ubezpieczeniom (kto i jakie), zgłoszenie do ZUS – terminy, dokumenty
9. Zbiegi ubezpieczeń, rejestracja w ZUS – kody pracownicze, druki zgłoszeniowe ZUS
10. Regulamin pracy – obowiązek utworzenia, zakres regulacji, tryb ustalenia, tryb wprowadzania zmian.
11. Zakładanie akt osobowych – wzory dokumentów
12. Wypełnianie umowy o pracę, praktyczne uwagi, analiza konkretnych przypadków
13. Wprowadzenie danych pracownika do systemu kadrowo- płacowego (Symfonia)
14. Nawiązanie umowy – Symfonia

Szczególne formy zatrudnienia oraz umowy cywilno – prawne
1. Zatrudnienie pracownika prowadzącego działalność gospodarczą
2. Emeryt, rencista w firmie
3. Niepełnosprawni
4. Młodociani
5. Cudzoziemcy
6. Umowa o dzieło
7. Umowa zlecenie
8. Kontrakt menedżerski
9. Umowa o zarządzanie
10. Samozatrudnienie
11. Omówienie szczególnych form dokumentów dla poszczególnych grup pracowniczych
12. Zawieranie umów cywilno-prawnych (praca na programie Symfonia)
13. Wprowadzanie do systemu kadrowo – płacowego innych grup pracowniczych oraz pracowników obcych (Symfonia)


Studium przypadków pracowniczych
1. Zmiana warunków umowy o pracę (wypowiedzenie zmieniające, porozumienia zmieniające, powierzenie innej pracy) aneksy, przeszeregowania
2. Szczególne formy zmiany warunków umów o pracę w przypadku likwidacji pracodawcy, przejścia części zakładu pracy na innego pracodawcę
3. Zwolnienia grupowe
4. Związki zawodowe w zakładzie pracy i wynikające z ich istnienia konsekwencje
5. Pracodawcy u których brak związków zawodowych
6. Kary, nagany i wyróżnienia
7. Terminy wnoszenia przez pracownika sprzeciwu

Odpowiedzialność materialna pracowników za niewykonanie, nienależyte wykonanie pracy lub za mienie powierzone. Zajęcia wynagrodzenia, kolejność zajęć, wysokość. Potrącenia dobrowolne
1. Zasady odpowiedzialności.
2. Wysokość odszkodowania.
3. Wspólna odpowiedzialność za powierzone mienie
4. Inne formy zabezpieczeń – weksel
5. Zajęcia komornicze, możliwość egzekucji
6. Potrącenia dobrowolne, formy, kolejność potrąceń
7. Przykłady pism powodujących konieczność zajęcia wynagrodzenia, dotyczących potrąceń

Szczególne uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa
1. Ochrona stosunku pracy
2. Prace wzbronione
3. Urlop macierzyński, dodatkowy macierzyński, rodzicielski, ojcowski
4. Urlop wychowawczy
5. Niezbędne dokumenty poświadczające prawo do urlopów
6. Inne dokumenty uprawniające do pozostałych przywilejów rodzicielskich
7. Uprawnienia matki i ojca
8. Wypełnianie dokumentacji związanej z rodzicielstwem – druki

Czas pracy:
1. Definicja czasu pracy (w tym także: czas pracy a szkolenia oraz czas pracy a podróże służbowe pracowników)
2. Wymiar czasu pracy
3. Systemy czasu pracy
4. Praca w godzinach nadliczbowych
5. Praca w niedziele i święta
6. Praca w nocy
7. Okresy odpoczynku
8. Dokumentacja związana z czasem pracy – m.in. ewidencja czasu pracy, wnioski o odbiór czasu wolnego, w zamian za pracę w nadgodzinach, polecenie pracy w nadgodzinach.
9. Przykład karty czasu pracy
10. Rozliczenie czasu pracy w różnych systemach
11. Sposób ustalenia godzin nadliczbowych i nocnych
12. Tworzenie harmonogramów czasu pracy
13. Ewidencja czasu pracy w systemie, wprowadzanie zdarzeń kalendarzowych w systemie

Urlopy pracowników:
1. Pojęcie urlopu wypoczynkowego
2. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego
5. Wymiar urlopu
6. Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych
7. Zasady udzielania urlopu w niepełnym wymiarze czasu pracy
8. Plan urlopów
9. Urlop w okresie wypowiedzenia i urlop zaległy
10. Odwołanie pracownika z urlopu
11. Przedawnienie prawa do urlopu
12. Zakaz zrzekania się prawa do urlopu
13. Urlop wypoczynkowy w dodatkowym zatrudnieniu
14. Rodzaje urlopów
15. Urlop osób niepełnosprawnych
16. Ustalanie wymiaru urlopu - ćwiczenia
17. Wprowadzanie nieobecności do systemu ( Symfonia )

Rozwiązywanie umów o pracę:
1. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.
2. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
3. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę
4. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika
5. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika-zwolnienia grupowe
6. Wygaśnięcie umowy.
7. Odwołanie od wypowiedzenia
8. Świadectwo pracy - szczegółowa treść oraz sposób i tryb jego wydawania
9. Zakończenie umów cywilno-prawnych
10. Wprowadzenie zakończenia stosunku pracy do programu Symfonia Kadry i Place

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Zasady tworzenia funduszu
Regulamin ZFŚS. Świadczenia z ZFŚS
Regulamin ZFŚS.
Komisja Socjalna, Przedstawiciel pracowników.
Świadczenia urlopowe u pracodawców którzy nie tworzą ZFŚS


Część PŁACOWA - 70 h dydaktycznych


Wynagradzanie za pracę- ogólne warunki ustalania
1. Formalno-prawne podstawy ustalania wynagrodzeń
2. Regulamin wynagradzania – obowiązek utworzenia, zakres regulacji, tryb ustalenia, tryb wprowadzania zmian
3. Formy wynagrodzeń – zasadnicza, godzinowa, akordowa, prowizyjna
4. Wynagrodzenia ze stosunku pracy-rodzaje (premie, nagrody, dodatki)
5. Inne składniki (odprawy, gratyfikacje, odszkodowania)
6. Wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy ( wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent za urlop

Ubezpieczenia społeczne ZUS – Płatnik
1. Obowiązki pracodawcy wobec instytucji administracyjnych i skarbowych- przykłady
2. Zgłoszenie pracownika do ZUS w programie Płatnik,
3. Zgłaszanie do ZUS – inne formy kodów pracowniczych
4. Wypełnianie dokumentów do ZUS
5. Zapoznanie się z kodami ZUS
6. Sporządzanie zgłoszeń do ZUS członków rodziny – Program Płatnik
7. Tworzenie dokumentów rozliczeniowych w programie Płatnik
8. Wyrejestrowanie z ZUS – program Płatnik
9. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń w programie Płatnik
10. Korekty dokumentów zgłoszeniowych
11. Korekty deklaracji ZUS

Wynagrodzenie za czas choroby
1. Pojęcie choroby i niezdolności do pracy oraz jej dokumentowanie
2. Zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu
3. Wynagrodzenie za czas choroby
4. Zasiłek chorobowy, Zasiłek opiekuńczy, Zasiłek macierzyński
7. Świadczenie rehabilitacyjne
8. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe-zasady podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu
9. Zapisy regulaminowe wpływające na ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłków chorobowych
10. Zasady ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłków chorobowych
11. Karta zasiłkowa
12. Wypłata dodatkowych składników wynagrodzeń
13. Sporządzanie list płac -  aspekt składkowy i podatkowy
14. Wydruki z systemu – listy płac, paski wynagrodzeń, zestawienia (Symfonia)
15. Tworzenie listy płac za przepracowany miesiąc
16. Tworzenie listy płac w przypadku choroby
17. Tworzenie listy płac za przepracowaną część miesiąca
18. Tworzenie listy płac w przypadku otrzymania od pracodawcy świadczenia pozapłacowego
19. Wypłata świadczenia urlopowego – zasady, terminy, kwoty
20. Obliczanie wynagrodzenia za urlop
21. Obliczanie wynagrodzenia za nadgodziny
22. Ustalanie wyłączeń składkowych i podatkowych
23. Sposób ustalenia wartości świadczenia
24. Zasady  ustalania podstawy emerytalno - rentowej w przypadku dodatkowych świadczeń
25. Zasady ustalania podstawy podatku i ubezpieczenia zdrowotnego
26. Zapoznanie się z przykładowym regulaminem wynagradzania
27. Wpływ zapisów regulaminowych na ustalanie składników wynagrodzeń dla pracowników
28. Tworzenie aneksów do regulaminu wprowadzających likwidujących składnik wynagrodzeń
29. Przypisanie składników wynagrodzeń w  systemie kadrowo – płacowym
30. Zapoznanie się z niezbędnymi dokumentami  uprawniającymi do wypłaty
31. Zasady ustalania podstawy
32. Korekty dokumentów płacowych i ich konsekwencje
33. Przyczyny powodujące korekty list płac, sposoby dokonywania korekt –przykłady
34. Korekty  podatku dochodowego-przykłady
35. Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu
36. Górna granica podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne
37. Zasady ustalania podatku dochodowego
38. Progi podatkowe, koszty uzyskania przychodu, kwota wolna
39. Potrącenia obowiązkowe i dobrowolne
40. Kwota wolna od potrąceń
41. Obliczanie zajęć

Świadczenia pozapłacowe
1. Wprowadzenie do świadczeń pozapłacowych
2. Ryczałty i ekwiwalenty za używanie przez pracowników własnych narzędzi, materiałów i sprzętu
- ryczałt samochodowy
- telefon prywatny
- łącze internetowe
3. Wynajem mieszkania pracownikowi, zakwaterowanie w kwaterach prywatnych i hotelach
4. Inne świadczenia pozapłacowe
- samochód służbowy
- służbowy telefon komórkowy
- komputer
- ubranie służbowe
- kurs języka obcego
- świadczenia medyczne
- wydatki na rekreacje ( basen)
- posiłki pracownicze, bony żywieniowe
- dokształcanie pracownika
5. Podróże służbowe
- pojęcie podróży służbowej
- należności za czas podróży służbowej
- podróż służbowa osób nie będących pracownikami
6. Sporządzanie list rachunków za używanie samochodu prywatnego – umowa o używaniu samochodu, wprowadzenie do systemu (Symfonia)

Roszczenia w sprawie wynagrodzeń, odszkodowania, wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy
1. Odszkodowania przysługujące pracownikom
2. Rola PIP
3. Sądowe dochodzenie roszczeń o wynagrodzenie za pracę
4. Przedawnienie roszczeń o wynagrodzenie za pracę
5. Odszkodowanie-zakaz konkurencji

Konsekwencje wypłaty wynagrodzeń na rozrachunki z instytucjami publiczno – prawnymi
1. Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne.
2. Zasady rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne
3. Zasady rozliczania składek na FP i FGŚP
4. Rozliczenia z ZUS, deklaracje i załączniki, terminy przesyłania i wpłat
5. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym, deklaracje, terminy
6. Wymagane dokumenty i zasady wypełniania
7. Terminy i formy odwołań
8. Formy rozliczenia się z pracodawcą
9. Sporządzanie deklaracji podatkowych – PIT-4R,PIT-11, PIT-40
10. Sporządzanie korekt list płac
11. Sporządzanie korekt deklaracji rozliczeniowych
12. Sporządzanie korekt podatku dochodowego

e-PFRON
1. Rozliczenia z PFRON – zasady ustalania należnej wpłaty , informacje ogólne


Część KADROWO-PŁACOWA DLA ZAAWANSOWANYCH - 60 h dydaktycznych


1. Prawo pracy dla zaawansowanych -ćwiczenia praktyczne z uwzględnieniem sytuacji szczególnych
2. Wynagrodzenia dla zaawansowanych- ćwiczenia praktyczne z uwzględnieniem sytuacji szczególnych

Certyfikaty

Szkolenia uzupełniające


kurs z czasu pracy

kurs skuteczne rozwiązywanie umów o pracę


Organizacja zajęć

Oferujemy Państwu możliwość wyboru materiałów szkoleniowych w wersji standard lub wersja rozszerzona z tabletem.

Materiały tradycyjne-cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci skryptów, książek

Tablet- opcja płatna dodatkowo 350 zł. Cena zawiera 7- calowy tablet  FreeMe x4 7. Urządzenie pracuje na systemie operacyjnym lepszym od poprzedniego modelu Android 4.4 KitKat. Posiada między innymi: wydajny procesor Quad-core 1.0GHz, wbudowaną kamerę 0,3 Mpix, wbudowana pamięć flash 8 GB, pamięć RAM 512 MB, układ grafiki 3D, możliwość podłączenia Internetu WIFI, multimedia: AUDIO/WIDEO/FOTO. Gadżet po zakończeniu szkolenia przechodzi na własność kursantów.

Koordynator

 
Zdjęcie Zapytaj koordynatora

Anna Grzeszczak

Tel.: 022 622 13 09 (w.806)

Kom.: 530725113

szkolenia1@gowork.pl

 

Siedziby szkoleniowe

Oddział Główny:

ul. Żurawia 47, piętro III, 00-680 Warszawa ścisłe centrum

Biuro czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 oraz w soboty od 8.00 do 16.00

Tel. 22 622 13 09

 • Warszawa:

  ul. Żurawia 47 piętro III

  00-680 Warszawa

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 22 622 13 09

 • Katowice:

  Ul. 3 Maja 13 (wejście od ul. Stawowej 10)

  40-096 Katowice

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 32 701 25 50

 • Kraków:

  Wielopole 18b, II piętro

  31-072 Kraków

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 12 359 99 00

 • Lublin:

  ul. Marii Curie-Skłodowskiej 36/10, 20-029 Lublin

  ścisłe centrum - zobacz na mapie 

  Tel. 81 477 90 00

 • Łódź:

  ul. Gdańska 90, piętro I

  lokal nr 1-4, klatka A

  90-508 Łódź,

  ścisłe centrum - zobacz na mapie 

  Tel. 42 292 81 00

 • Olsztyn:

  ul. Seweryna Pieniężnego 18B, lok. 201

  10-006 Olsztyn

  ścisłe centrum - zobacz na mapie 

  Tel. 22 622 13 09

 • Białystok:

  ul. Lipowa 32, pok. 210 - sekretariat

  15-428 Białystok

  zobacz na mapie 

  Tel. 22 622 13 09

 • Poznań:

  Św. Marcin 66/72, piętro 11

  61-807 Poznań

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 61 818 28 14

 • Szczecin:

  ul. Kaszubska 52, lokal 210

  70-226 Szczecin

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 91 820 70 00

 • Bydgoszcz:

  ul. Jagiellońska 12, I piętro

  85-067 Bydgoszcz

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 525208000

 • Siedlce:

  ul. Kochanowskiego 18

  08-110 Siedlce

  zobacz na mapie

  Tel. 25 749 39 00

 • Wrocław:

  ul. Ruska 51B

  50-079 Wrocław

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 71 729 39 00

 • Gdańsk:

  ul. Wały Piastowskie 1, piętro 5, pokój 510 C

  80-749 Gdańsk

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 58 717 89 00

Zapisy

 1. Aby dokonać rejestracji należy odszukać interesujący termin i miasto. Zapisu dokonujemy poprzez kliknięcie opcji "Zapisz się"
 2. Otworzy się Państwu formularz zgłoszeniowy. Po dokładnym wypełnieniu formularza klikamy na ikonkę "zapisz" na dole tekstu. Ważne, aby podane dane były zgodne z rzeczywistością, ponieważ część z nich potrzebna jest do przygotowania dyplomu i zaświadczenia dla uczestników.
 3. Pamiętamy, aby przeczytać i zaakceptować regulamin. Bez tego nie będzie możliwa dalsza rejestracja (z regulaminem można zapoznać się w tym momencie, można, też później, ponieważ załączany jest do umowy- zgłoszenie).
 4. Po poprawnym procesie rejestracji, wygeneruje się Państwu umowa, którą należy pobrać, wydrukować, podpisać i odesłać do nas faxem, mailem lub pocztą.
 5. Na podany przez Panią/Pana adres e-mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji.
 6. Wpłata zaliczki(lub całości kwoty) na podany w umowie- zgłoszenie numer rachunku bankowego gwarantuje pewne miejsce na liście uczestników szkolenia.
 7. Wpłata pozostałej kwoty za kurs najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem kursu.
 8. Oficjalnym zaproszeniem na kurs jest harmonogram szkolenia wysyłany mailem najpóźniej 1 dzień przed przystąpieniem do szkolenia.
 9. Stawiamy na małe grupy - liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zobacz terminy

Zaufali nam

Zapisz się