Regulamin świadczenia usług przez GoWork.pl Andrzej Kosieradzki

GOWORK.PL Andrzej Kosieradzki z siedzibą w Siedlcach, ul. Starowiejska 172, 08 – 110 Siedlce - odpowiada za dane pozyskane w ramach świadczonych usług: Szkoła Policealna, Oświata, Rekrutacja opiekunek do osób starszych, kursy i szkolenia.

Kontakt odnośnie danych osobowych przetwarzanych przez GoWork.pl Andrzej Kosieradzki z siedzibą w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 172, 08-110 Siedlce adres e-mail: iod@gowork.pl

 

§1. Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa: ogólne warunki, rodzaje i zakres świadczonych usług oraz zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu.

 2. Serwis dostępny jest za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej https://www.gowork.pl, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy.

 4. GoWork.pl Andrzej Kosieradzki świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem.

 5. GoWork.pl Andrzej Kosieradzki udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w wyżej opisany sposób. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi bezpłatne pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu w każdym czasie.

 

§2. Definicje

Użyte w Regulaminie wyrazy, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Administrator - GoWork.pl Andrzej Kosieradzki z siedzibą w Siedlcach, ul. Starowiejska 172, 08 – 110 Siedlce

Serwis lub GoWork.pl - platforma internetowa udostępniona na rzecz przedsiębiorstw i użytkowników serwisu znajdujący się pod adresem https://www.gowork.pl .

Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.

Specyfikacja usługi - charakterystyka i warunki oferowanej usługi płatnej, określone indywidualnie dla Użytkownika.

Użytkownik - każda osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej mający zdolność prawną, który korzysta z Usług świadczonych przez Serwis.

Gość - osoba odwiedzająca stronę Serwisu, uprawniona do korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu.

Regulamin - niniejszy dokument wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie www.gowork.pl.

Dane Osobowe - zgromadzone w trakcie rejestracji lub udostępniania w Serwisie informacji umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby fizycznej, przetwarzane przez Serwis w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.

Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez danego przedsiębiorcę.

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, w szczególności poczta elektroniczna.

Ciasteczka - krótkie pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Usługodawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Serwisu Usługodawcy może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.

Adres IP - indywidualny numer, który posiada każdy komputer podłączony do sieci komputerowej.

Konsument - osoba fizyczna, która zawiera lub na rzecz, której została zawarta umowa o świadczenie usług, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

Specyfikacja usługi - informacja handlowa wraz z głównymi założeniami i funkcjonalnościami która została przedstawiona potencjalnemu klientowi celu nawiązania współpracy.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Alicja Kowcuń. Dostępna pod adresem mailowym: iod@gowork.pl

 

§3. Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z Serwisu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

 2. Wszelkie prawa własności intelektualnej do całości i dowolnej części Serwisu, w tym zawartych w nim materiałów i informacji, w szczególności tekstów, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych treści, logotypów słownych i graficznych, interaktywnych aplikacji, materiałów audiowizualnych, kompilacji materiałów, zdjęć, ankiet, formularzy, wzorców oraz opracowań, stanowią własność Serwisu, z wyłączeniem tych, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców, podlegają ochronie prawnej. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które Serwis udostępnia Użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.

 3. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne, chyba że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez Administratora.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

 5. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

 

§4. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z zasobów Serwisu może być dokonywane wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Administratora.

 2. Korzystanie z Usług oferowanych przez Serwis odbywa się w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu, pozostałych regulaminów dotyczących poszczególnych usług Serwisu, które stanowią postanowienia szczególne w stosunku do niniejszego Regulaminu i stosuje się bezpośrednio oraz z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności osoba korzystająca z Usług Serwisu obowiązana jest do:

  1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych osób,

  2. przekazywania prawdziwych danych osobowych;

  3. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,

  4. bieżącej aktualizacji swoich danych udostępnionych w ramach Serwisu, zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu oraz innych regulaminów dotyczących poszczególnych usług Serwisu.

 3. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, informacji dotyczących innych podmiotów oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Serwisu do rozsyłania oraz umieszczania w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. Spam).

 4. Zabrania się umieszczania w Serwisie i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:

  1. oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia,

  2. oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,

  3. haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

 

§5. Zakres usług

 1. Usługodawca w ramach Serwisu świadczy usługi bezpłatne oraz odpłatne zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www umożliwiającej dostęp do danej usługi, lub na podstawie indywidualnej oferty cenowej. Korzystanie z treści i funkcjonalności Serwisu oraz Konta Użytkownika jest nieodpłatne. Usługi odpłatne wykonywane są przez Usługodawcę na zamówienie Użytkownika.

 2. Dostęp do usług płatnych i bezpłatnych uzyskiwany jest z chwilą przystąpienia do korzystania z Serwisu.

 3. Szczegółowe warunki, w tym rodzaj, zakres, cenę usługi płatnej, Usługodawca określa w Specyfikacji usługi.

 4. W ramach usług płatnych oferowane są kursy i szkolenia dostępne na stronie https://www.gowork.pl/kursy-i-szkolenia oraz szkoła policealna dostępna pod adresem http://policealna.gowork.pl oferowane przez GoWork.pl Andrzej Kosieradzki.

 

§6. Rozwiązanie umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.

 2. Zasady rozwiązywania umowy o świadczenie drogą elektroniczną płatnych usług każdorazowo Usługodawca określa w Specyfikacji usługi.

 3. Usługodawca poinformuje o rozwiązaniu umowy w terminie 3 dni od rozwiązania.

 

§7. Odpowiedzialność Administratora

Z zastrzeżeniem przestrzegania art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego oraz przepisów dot. konsumentów, w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za:

 1. wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

 2. za treści i formę materiałów udostępnianych przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,

 3. sposób korzystania z materiałów zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu w ramach Serwisu przez inne aniżeli Usługodawca podmioty,

 4. utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy,

 5. niedostępność Serwisu z przyczyn leżących po stronie innych aniżeli Użytkownik podmiotów,

 6. przerwy w dostępie do Serwisu, w tym uniemożliwiające korzystanie z Usług, spowodowane koniecznością usunięcia awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,

 7. szkody poniesione przez Użytkowników Serwisu, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji,

 8. problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Serwisu, w tym spowodowane działaniem siły wyższej czy nieprawidłowym działaniem sieci Internet.

 

§8. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administrator Danych Osobowych przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji usługi zdefiniowanej w regulaminie, w tym rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, archiwizacji, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.

 2. Administrator Danych Osobowych uprawniony jest do udostępniania Danych Osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wyrażenia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w przypadku jej wyrażenia.

 4. Serwis podejmuje szereg działań technicznych oraz organizacyjnych w celu zabezpieczenia Danych Osobowych Użytkowników.

 5. Podanie danych osobowych w ramach korzystania z usługi jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji usługi.

 

 

§9. Zmiana regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany zasad i warunków korzystania z Usług Serwisu w trybie zmiany Regulaminu lub wprowadzenia nowego regulaminu, w szczególności w niżej opisanych przypadkach:

  1. zmiany przepisów dokonanych przez uprawnione organy państwa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron lub takich, które wpływają albo mogą wpłynąć na sposób świadczenia Usługi bądź przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,

  2. zmiany warunków technicznych świadczenia Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,

  3. zmiany warunków świadczenia Usług przez inne podmioty,

  4. zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do świadczenia Usług dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń,

  5. wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,

  6. w wyniku zdarzeń zaistniałych na skutek działania siły wyższej,

  7. zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych Serwisu, w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne,

  8. zmiany podmiotu świadczącego inną usługę,

  9. zmian formalno-organizacyjnych po stronie Serwisu.

  10. wprowadzone zmiany w regulaminie oraz załącznikach nie zmieniają istoty regulacji, nie wpływają na prawa i obowiązki osób trzecich, a są traktowane tylko w sposób uzupełniający.

 

§10. Postanowienia końcowe

 1. Prawa i obowiązki Administratora określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie https://gowork.pl i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z Serwisem.

 3. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu

 4. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.

 5. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

Data aktualizacji Regulaminu na stronie Serwisu: 17.05.2018 r.

 

Cookies w Serwisie

Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania na urządzeniach Użytkowników plików „cookies” w celu ułatwienia nawigacji Użytkownikom oraz poprawnego działania Serwisu. Pliki „cookies”(„ciasteczka”) to krótkie pliki tekstowe zapisywane przez system teleinformatyczny Administratora w systemie teleinformatycznym Użytkownika (tj. na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu) głównie w celu identyfikacji Użytkowników w Serwisie oraz zbieraniu ogólnych informacji o sposobie korzystania z Serwisu. Pliki „cookies” nie zawierają żadnych informacji powiązanych z danymi osobowymi. Użytkownik może w każdym momencie uniemożliwić zapisywanie plików „cookies” wykorzystując do tego celu ustawienia przeglądarki internetowej. Wyłączenie „cookies” nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu, może jednak wywołać pewne utrudnienia w tym zakresie, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić korzystania z określonych usług świadczonych w ramach Serwisu.

Nazwa ciastka Rodzaj ciastka Czas wygaśnięcia Opis ciastka
PHPSESSID Sesyjne ~ Przechowuje identyfikator sesji. Umożliwia pracę z aplikacją. Jest niezbędne do: sprawdzenia czy odwiedzający nie jest automatycznym skryptem; komunikacji z serwerem; przechowuje informacje o fakcie bycia zalogowanym w serwisie.
_ga Stałe 24 miesiące Ciasteczko wykorzystywane przez Serwis Google Analytics – w celu gromadzenia zagregowanych danych statystycznych o użytkownikach Serwisu
_gat Stałe 10 minut Ciasteczko wykorzystywane przez Serwis Google Analytics – w celu gromadzenia zagregowanych danych statystycznych o użytkownikach Serwisu
_gid Stałe 24 godziny Ciasteczko wykorzystywane przez Serwis Google Analytics – w celu gromadzenia zagregowanych danych statystycznych o użytkownikach Serwisu
G_AUTHUSER_H Sesyjne ~ Ciasteczko wykorzystywane przez Serwis Google Analytics – w celu gromadzenia zagregowanych danych statystycznych o użytkownikach Serwisu
G_ENABLED_IDPS Stałe ~ Ciasteczko wykorzystywane przez Serwis Google Analytics – w celu gromadzenia zagregowanych danych statystycznych o użytkownikach Serwisu
__cfduid Stałe 60 minut Ciasteczko wykorzystywane przez serwis cloudflare.
hasConsent Stałe 12 miesięcy Pozwala na przechowywanie lub cofnięcie zgód u partnerów serwisu
notification-reviews Tymczasowe 7 dni Przechowuje informacje o zapisaniu się na powiadomienie o nowych opiniach w serwisie. Jest tworzone tylko jeśli użytkownik wypełni i wyśle formularz zapisu na powiadomienie o nowych opiniach.
notification-job-searchs Tymczasowe 7 dni Przechowuje informacje o zapisaniu się na powiadomienie o nowych ofertach pracy w serwisie. Jest tworzone tylko jeśli użytkownik wypełni i wyśle formularz zapisu na powiadomienie o nowych ofertach pracy.
__gfp_64b Stałe ~ Ciasteczko wykorzystywane przez serwis cloudflare.
cookies_accepted Stałe 13 miesięcy Przechowuje informację o akceptacji ciasteczek. Jest tworzone tylko jeśli użytkownik akceptuje ciasteczka.
politykaCookie Stałe 13 miesięcy Przechowuje informację o akceptacji ciasteczek. Jest tworzone tylko jeśli użytkownik akceptuje ciasteczka.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Niektóre pliki cookies są generowane na podstawie czynności wykonywanych przez użytkownika w celu przekazania informacji o fakcie wykonania tej czynności do aplikacji.

Nasi partnerzy mogą zamieszczać w naszej domenie pliki cookies w celach gromadzenia zagregowanych danych statystycznych o użytkowniku serwisu.

Zastrzegamy prawo do udostępnienia ciasteczek generowanych cyklicznie dla partnerów biznesowych zbierających informację odnośnie ruchu na stronie i w celu pobierania statystyk odwiedzin różnych podstron gowork.pl takich jak np. szkoła policealna i szkolenia.