Kurs Specjalista ds. pozyskiwania i zarządzania projektami unijnymi 60hKurs z pozyskiwania funduszy realizujemy w kilkunastu polskich miastach: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Siedlcach, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi. Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, liczba miejsc jest ograniczona.

Do czego przygotuje mnie ten kurs?

Fundusze są instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE.  
Na szkoleniu uczestnicy uzyskają wiedzę i praktyczne przygotowanie, by móc realizować projekty finansowe z funduszy Unii Europejskiej.
Uczestnicy nabędą umiejętności pisania wniosków inwestycyjnych z załącznikami zgodnie z prawem zamówień publicznych. Kursanci poznają metody oceny projektów oraz otrzymają cenne wskazówki niezbędne przy pisaniu projektów unijnych, aby tworzyć dokumentacje samodzielnie, bez udziału firm trzecich.
  
Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie skierowane do osób chcących rozszerzyć swoją wiedzę na temat funduszy unijnych UE oraz tych, którzy ubiegają się o pozyskanie kapitału na realizację swojego biznes planu na rozpoczęcie działalności lub inwestycje. 
Atutem naszej propozycji jest kumulacja bardzo rozległego obszaru wiedzy, który nazywamy "pozyskiwaniem dotacji unijnych". Z oferty korzystają z powodzeniem firmy, instytucje oraz klienci indywidualni z całej Polski. 

Dzięki szkoleniu każdy uczestnik:
 • otrzyma informacje dotyczące głównych źródeł pozyskiwania funduszy europejskich
 • dowie się, kto i w jaki sposób przydziela pieniądze
 • kiedy i z jakich programów może skorzystać uczestnik
 • pozna dobre zasady pisania wniosków o dofinansowanie
 • dowie się, jak przygotować dokumentację do szkolenia
Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Placówka Kształcenia Ustawicznego zachęca do wzięcia udziału w Kursie Pozyskiwania funduszy europejskich ze względu na praktyczną formę zajęć. Nasi lektorzy przekazują treść w sposób prosty i zrozumiały dla każdego słuchacza kursu, dostarczając przy tym praktyczną wiedzę i umiejętności. Ponadto na zajęciach uczestnicy pracują na konkretnych przykładach.
Szkolenia szyte na miarę - oferta dla firm oraz uczestników indywidualnych

Na Państwa życzenie organizujemy także kursy w Państwa domu i biurze w różnych miastach Polski. Ich program będzie w całości dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb. Czekamy na Państwa zgłoszenia! Wypełnioną kartę zgłoszenia dla Firm proszę przesłać na adres mailowy: anna.grzeszczak@gowork.pl

Program kursu

MODUŁ I POZYSKIWANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

1. Ramy prawne wydatkowania środków pomocowych w programowaniu perspektywy finansowej

·   Prawo krajowe

·   Prawo unijne

·    Programy operacyjne- charakterystyka

·   Wielkość i struktura dostępnej puli finansowej

·   Sposób podziału środków finansowych

·   Podział interwencji na poziomie krajowym i regionalnym -   założenia, obszar wsparcia, charakterystyka potencjalnych beneficjentów, wielkość dofinansowania, zasady kwalifikowania wydatków.

·   Regionalne programy operacyjne

·   Krajowe programy: Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Wschodnia, Polska Cyfrowa, Pomoc Techniczna

CZĘŚĆ II - PRAKTYKA

Pisanie wniosków o dofinansowanie - od propozycji do wykonania projektu

·   ogólne zasady przygotowania projektu  

·   analiza planowanych źródeł finansowania

·   przygotowanie budżetu projektu, kwalifikowalność wydatków w projekcie

·   procedura oceny wniosku- karta oceny formalnej i merytorycznej projektu

·   najczęściej popełnianych błędy powodujące odrzucenie projektu na etapie oceny formalnej oraz otrzymanie małej ilości punktów na etapie oceny merytorycznej.

 

Przygotowanie dokumentacji projektowej

·   praca warsztatowa nad przygotowaniem wybranych aspektów projektu na podstawie studium przypadku (case study): definiowanie pomysłu/idei projektu i formułowanie jego koncepcji, definiowanie celów i zadań projektu, definiowanie wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania projektu

·   konstrukcja budżetu i harmonogramu zadań projektu według wykresu Gantta

·   analiza systemu oceny i kryteriów wyboru projektów

·   zasady prawidłowego opracowania wniosku o dofinansowanie oraz biznes planu inwestycji.

Konsultacje z Wykładowcą


MODUŁ II ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI UNIJNYMI

1. Wprowadzenie do skutecznego zarządzania projektami
- specyfika projektów unijnych
- cechy i rola projektów
- zasady efektywnego zarządzania projektami

2. Planowanie i zarządzanie projektami ( między innymi wg metody PCM ).

3. Zespół projektowy
-zadania i podział ról zespołu projektowego
- komunikacja w zespole projektowym 

4. Promocja projektów
- cele działań promocyjnych
- strategie skutecznej promocji
- określenie i dobranie grupy adresatów działań
- dobór form i narzędzi promocji
- gromadzenie oznaczeń i logotypów
- materiały promocyjne  


5. Zasady dokumentowania wydatków w ramach projektu
- Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków 
- Dokumenty oraz zasady potwierdzające poniesienie wydatków 
- Przejrzystość i konkurencyjność wydatków

6. Prawo zamówień publicznych i inne aspekty prawne w projektach
- stosowanie PZP w praktyce,

- przygotowanie SIWZ
- zasada konkurencyjności  

- zasady ochrony danych osobowych w projekcie
- zasady dokonywania zmian w projekcie w trakcie realizacji.

7. Sprawozdawczość realizacji projektu z wykorzystaniem narzędzi internetowych.

8. Charakterystyka budżetu projektów

- Budżet ogólny a budżet szczegółowy 
- Charakterystyka kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich
- Podział kosztów bezpośrednich na zadania 

9. Zasady rozliczania kosztów projektu

- Rozliczanie wydatków inwestycyjnych
- Rozliczanie prac B+R 
- Rozliczanie zadania zarządzanie projektem,  
- Rozliczanie kosztów pośrednich w projekcie 
- Rozliczanie cross-financingu 
- Rozliczanie zadań merytorycznych 
- Rozliczanie zadań zleconych

10. Księgowość projektu
- Dokumenty księgowe 
- Opisywanie faktur i dokumentów księgowych 
- Obieg dokumentów w projekcie

11. Wniosek o płatność
- Harmonogram płatności- struktura, analiza przykładowego harmonogramu 
- Wniosek o płatność- obsługa w generatorze wniosków płatniczych 
- Załączniki do wniosku o płatność 

12. Zarządzanie ryzykiem
- identyfikacja i klasyfikacja czynników ryzyka
- analiza ryzyka i wybór odpowiedniej strategii
- nadzorowanie i kontrola ryzyka

13. Monitoring, ewaluacja i ocena projektów
- kolejne etapy ewaluacji
- dobranie odpowiedniej metody badań ewaluacyjnych
- ocena trwałości projektu

14. Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami 

15. Praktyczne zagadnienia związane z rozliczaniem projektów 

16. Kontrola projektów- najczęściej popełniane błędy, studia przypadków.

Organizacja zajęć

Kurs Specjalista ds. zarządzania projektami unijnymi trwa 60h dydaktycznych (45 min.) i proponowany jest w 2 trybach:

 • weekendowym (zaocznym) - 4 zjazdy (8 dni), gdzie zajęcia odbywają się co tydzień w soboty i w niedziele, w godzinach 8-14 lub 14-20 (godziny mogą ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach)
 • dzienny- 8 dni , od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14

Kurs realizujemy w kilkunastu polskich miastach: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Siedlcach, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi. Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, liczba miejsc jest ograniczona.

Oferujemy Państwu możliwość wyboru materiałów szkoleniowych:

Materiały tradycyjne -
cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych czy drukowanych skryptów lub innej, w zależności od ustaleń.

Materiały elektroniczne - opcja płatna dodatkowo 

Koordynator

Siedziby szkoleniowe

Oddział Główny:

ul. Żurawia 47, piętro III, 00-680 Warszawa ścisłe centrum

Biuro czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 oraz w soboty od 8.00 do 16.00

Tel. 22 622 13 09

 • Warszawa:

  ul. Żurawia 47 piętro III

  00-680 Warszawa

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 22 622 13 09

 • Katowice:

  Ul. 3 Maja 13 (wejście od ul. Stawowej 10)

  40-096 Katowice

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 32 701 25 50

 • Kraków:

  Wielopole 18b, II piętro

  31-072 Kraków

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 12 359 99 00

 • Lublin:

  ul. Marii Curie-Skłodowskiej 36/10, 20-029 Lublin

  ścisłe centrum - zobacz na mapie 

  Tel. 81 477 90 00

 • Łódź:

  ul. Gdańska 90, piętro I

  lokal nr 1-4, klatka A

  90-508 Łódź,

  ścisłe centrum - zobacz na mapie 

  Tel. 42 292 81 00

 • Olsztyn:

  ul. Seweryna Pieniężnego 18B, lok. 201

  10-006 Olsztyn

  ścisłe centrum - zobacz na mapie 

  Tel. 22 622 13 09

 • Białystok:

  ul. Lipowa 32, pok. 210 - sekretariat

  15-428 Białystok

  zobacz na mapie 

  Tel. 22 622 13 09

 • Poznań:

  Św. Marcin 66/72, piętro 11

  61-807 Poznań

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 61 818 28 14

 • Szczecin:

  ul. Kaszubska 52, lokal 210

  70-226 Szczecin

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 91 820 70 00

 • Bydgoszcz:

  ul. Jagiellońska 12, I piętro

  85-067 Bydgoszcz

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 525208000

 • Siedlce:

  ul. Kochanowskiego 18

  08-110 Siedlce

  zobacz na mapie

  Tel. 25 749 39 00

 • Wrocław:

  ul. Ruska 51B

  50-079 Wrocław

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 71 729 39 00

 • Gdańsk:

  ul. Wały Piastowskie 1, piętro 5, pokój 510 C

  80-749 Gdańsk

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 58 717 89 00

Zaufali nam