Program - Kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego - program Symfonia 120h

Podatek od towarów i usług

 1. Regulacje prawne (ustawa, akty wykonawcze, dyrektywa)
 2. Zakres przedmiotowy i miejsce świadczenia czynności
 3. Zakres podmiotowy
 4. Podstawa opodatkowania
 5. Stawki podatku VAT
 6. Zasady obliczania podatku
 7. Sposób zapłaty podatku – deklaracje podatkowe

Faktura VAT

 1. Stawki podatku VAT
 2. Zasady obliczania podatku
 3. Sposób zapłaty podatku – deklaracje podatkowe
 4. Regulacje prawne – faktura VAT
 5. Rodzaje faktur (VAT, zaliczkowa, marża, MP, korygująca, nota korygująca, duplikat, dokumenty zrównane z fakturami)
 6. Struktura prawidłowej faktury ( faktury krajowe, zaliczkowe, wystawiane przez małych podatników, dotyczące transakcji międzynarodowych i czynności niepodlegających opodatkowaniu)
 7. Zasady korygowania błędów w fakturach (faktury korygujące, korekta faktury korygującej noty korygujące) 
 8. Terminy wystawiania faktur w zależności od rodzaju transakcji.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 1. Zasady rozliczania przychodów ( moment powstania przychodu należnego, zaliczki, kursy walut, przychody zwolnione z podatku dochodowego)
 2. Koszty uzyskania przychodów
 3. Zasady rozliczania wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych (składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy)
 4. Zasady odliczania darowizn od dochodu 
 5. Użyczenie, najem, leasing i dzierżawa środków trwałych – najkorzystniejsze zasady rozliczeń podatkowych
 6. Najkorzystniejsze rozliczenia kapitałów pieniężnych (dochodów z dywidend, odsetek bankowych, sprzedaży papierów wartościowych)

Podatek dochodowy od osób prawnych

 1. Zasady rozliczania przychodów (moment powstania przychodu należnego, zaliczki, kursy walut, przychody zwolnione z podatku dochodowego)
 2. Koszty uzyskania przychodów (zasady dokumentowania, odszkodowania i kary umowne, wydatki na rzecz pracowników, świadczenia na rzecz członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnych, akcjonariuszy, udziałowców)
 3. Działalność marketingowa, sponsoring
 4. Zasady odliczania darowizn
 5. Pożyczki, kredyty, dopłaty w spółkach z o.o., odsetki od pożyczek i zobowiązań – zasady rozliczeń na gruncie podatków dochodowych.
 6. Użyczenie, najem, leasing i dzierżawa środków trwałych – zasady rozliczeń podatkowych.

Książka przychodów i rozchodów

 1. Regulacje prawne
 2. Struktura księgi podatkowej
 3. Dowody wewnętrzne

Ordynacja podatkowa

 1. Zasady postępowania podatkowego
 2. Akty prawne wydawane przez organy podatkowe
 3. Postępowanie w sprawie zmiany decyzji ostatecznych (stwierdzenie nieważności decyzji, wznowienie postępowania)
 4. Postępowanie w sprawie zaległości podatkowych (zasady naliczania odsetek za zwłokę, zawieszenie naliczania odsetek)
 5. Postępowanie w sprawach nadpłaty w podatkach
 6. Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Podstawy rachunkowości

 1. Funkcje, cele, zasady i cechy rachunkowości
 2. Podstawy prawne rachunkowości (ustawa, akty wykonawcze, dyrektywa)
 3. Międzynarodowe regulacje prawne w zakresie rachunkowości
 4. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych (język, waluta, części składowe, zapisy, dowody księgowe)
 5. Zasady prowadzenia ewidencji na kontach (działanie kont, ewidencja na kontach
 6. bilansowych i wynikowych, rachunek zysków i strat)

Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 1. Pojęcie i klasyfikacja środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych
 2. Wycena i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 3. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (stawki, metody, ustalanie wartości końcowej, weryfikacja stosowanych szacunków amortyzacyjnych
 4. Leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (finansowy, operacyjny)
 5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przeznaczone do sprzedaży

Ewidencja środków pieniężnych

 1. Pojęcie i klasyfikacja aktywów pieniężnych
 2. Pojęcie i zakres inwestycji krótkoterminowych i długoterminowych
 3. Zasady obrotu gotówkowego i bezgotówkowego oraz jego dokumentowanie i ewidencja
 4. Obrót czekowy, wekslowy i akredytywa
 5. Wycena środków pieniężnych ciągu roku i na dzień bilansowy – różnice kursowe
 6. Ocena i planowanie środków pieniężnych

Ewidencja rozrachunków

 1. Klasyfikacja, wycena, ewidencja rozrachunków
 2. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami krajowymi
 3. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zagranicznymi
 4. Ewidencja rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń i podróży służbowych
 5. Ubezpieczenia społeczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika
 6. Rozrachunki z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 7. Rozrachunki publiczno-prawne (płatnik-podatnik)

Ewidencja kapitałów własnych

 1. Klasyfikacja, pojęcie i ewidencja kapitałów własny
 2. Fundusze własne w różnych jednostkach gospodarczych
 3. Kapitał zapasowy
 4. Pozostałe kapitały rezerwowe
 5. Kapitał z aktualizacji wyceny
 6. Zysk (strata z lat ubiegłych)
 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

Ewidencja materiałów i towarów

 1. Ewidencja i wycena materiałów i towarów
 2. Ewidencja zakupu materiałów i towarów (WNT, WDT, export, import)
 3. Rozchód materiałów – ewidencja i rozliczenie
 4. Obrót towarowy

Ewidencja kosztów

 1. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym
 2. Ewidencja kosztów w układzie kalkulacyjnym
 3. Równoległe księgowanie kosztów rodzajowych i kalkulacyjnych
 4. Koszty i przychody podstawowe, operacyjne, finansowe
 5. Zyski i straty nadzwyczajne

Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg. Inwentaryzacja

 1. Ustalanie wyniku dochodu bilansowego i podatkowego
 2. Wynik finansowy brutto i jego obciążenia
 3. Wynik finansowy netto i jego rozliczenie
 4. Cele i metody inwentaryzacji
 5. Rodzaje inwentaryzacji (spis z natury, uwzględnienie sald z kontrahentami, weryfikacje stanu ewidencyjnego

Sprawozdanie finansowe

 1. Jednostki zobowiązane do składania sprawozdań
 2. Jednostki uprawnione do otrzymywania sprawozdań
 3. Terminy i tematyka
 4. Zasady wypełniania poszczególnych sprawozdań (informacje wstępne, rachunek zysków i strat, bilans, sprawozdanie z przepływów pieniężnych i kapitału)
 5. Analiza sprawozdań finansowych (pozioma, pionowa)

PROGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH:

(Warsztaty praktyczne z programem Symfonia)
 1. Zasady obsługi systemu finansowo-księgowego – praca w programie Symfonia Finanse i Księgowość Premium
 2. Rodzaje podatków, opłat, przypisanie do poszczególnych grup klasyfikacyjnych
 3. Omówienie wzorów deklaracji VAT, sporządzenie miesięcznej deklaracji VAT
 4. Wystawianie i korygowanie przykładowych faktur
 5. Prezentacja dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy i nabycia
 6. Budowanie firmy
 7. Sporządzenie listy płac (rozliczanie wynagrodzeń, przychodów, darowizn – praca z programem Symfonia Finanse i Księgowość Premium
 8. Rozliczanie wynagrodzeń, przychodów, darowizn – praca z programem Symfonia Finanse i Księgowość Premium
 9. Naliczanie odsetek za zwłokę, nadpłaty w podatkach – praca z programem Symfonia Finanse I Księgowość Premium
 10. Wprowadzenie planu kont, bazy kontrahentów
 11. Sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat
 12. Zaksięgowanie bilansu otwarcia/obrotów rozpoczęcia utworzonej firmy
 13. Księgowanie bieżących operacji gospodarczych (faktury zakupu, wyciągi bankowe, kasa, tworzenie i zapisywanie kopii bezpieczeństwa, import/eksport bazy danych firmy)
 14. Wprowadzenie do pracy z programem Symfonia Środki Trwałe Premium
 15. Przygotowywanie dokumentów, wprowadzenie środków trwałych do Symfonii
 16. Ustalanie miesięcznych odpisów, analiza tabeli amortyzacyjno-umorzeniowej
 17. Księgowanie w Symfonia FK dokumentów związanych ze środkami trwałymi
 18. Przykłady dokumentów związanych z obrotem i ewidencją środków pieniężnych
 19. Sporządzanie KP, KW, raportu kasowego
 20. Omówienie wzorów dokumentów związanych z rozrachunkami (rozliczenie zaliczki, polecenie wyjazdu służbowego, faktury)
 21. Rozrachunki z US i ZUS-DRA
 22. Ustalanie różnic kursowych z rozrachunków, odsetek naliczonych za zwłokę w płatnościach
 23. Wycena, ewidencja zakupu materiałów i towarów-przykładowe zadania
 24. Wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostawa, prezentacja na schematach
 25. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym – przykładowe zadania
 26. Klasyfikacja kosztów do poszczególnych kont
 27. Budowa planu kont dla wybranych typów działalności
 28. Zamknięcie ksiąg, bilans zamknięcia.
 29. Ustalenie wyniku podatkowego na podstawie ewidencji księgowej –CIT
 30. Księgowanie wyniku finansowego roku poprzedniego
 31. Przeprowadzenie inwentaryzacji, prezentacja ujęcia w księgach handlowych
 32. Wypełnianie przykładowych sprawozdań finansowych
 33. Analiza poprawności wprowadzonych danych księgowych
 34. Sporządzanie rachunku zysków i strat, bilansu
 35. Dochód/strata podatkowa-wskazanie rozbieżności

Zaufali nam

Zapisz się