Etyka zawodowa

Etyka zawodowa

Jest bardzo ważnym elementem naszego działania. Branża odszkodowawcza jest szczególnie narażona na nieuczciwe działania, dlatego mocno zadbaliśmy o to, aby każdy nasz partner został odpowiednio przeszkolony i w swojej pracy, kierował się zasadami etycznymi i moralnymi, zgodnymi ze standardem, jaki chcemy tworzyć.

Właśnie dlatego powstał nasz wewnętrzny Kodeks Etyczny, który jest zbiorem zasad i norm, obowiązujących podczas całego kontaktu klienta z firmą.

KODEKS ETYCZNY

Celem  Kodeksu  Etycznego Parterów HELPEA – Twoje Centrum Odszkodowań, jest określenie standardów etycznych postępowania Parterów HELPEA – Twoje Centrum Odszkodowań, podnoszenie poziomu zaspokojenia potrzeb Klientów i ochrona ich interesów.

Całość, ma na celu utrwalanie pozytywnego wizerunku  HELPEA – Twoje Centrum Odszkodowań, a wszystko to, w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług.

Jako partner HELPEA – Twoje Centrum Odszkodowań

  • Działam w zgodzie z przyjętymi zasadami i normami, kierując się wyłącznym dobrem Klienta
  • Szanuję dobra osobiste i godność Klientów oraz wszystkich pracowników i współpracowników
  • Dbam o obsługę każdego Klienta na jednakowo wysokim poziomie
  • Zawsze służę klientowi radą i pomocą w trudnej sytuacji
  • Przestrzegam zasad uczciwej konkurencji wewnątrz HELPEA – Twoje Centrum Odszkodowań
  • W ramach prowadzonej działalności przestrzegam przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), w szczególności stosuję odpowiednie środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, dane osobowe są przetwarzane na podstawie imiennego upoważnienia
  • zobowiązuję się w szczególności do:
    - pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)   - zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z działalnością handlową HELPEA – Twoje Centrum Odszkodowań