Opinie o GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Warszawa

Małgorzata Kałużyńska-Jasak Dyrektor Zespołu Rzecznika Prasowego GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek Prawo. W czasie studiów rozpoczęła współpracę z Łódzkim Oddziałem TVP, a po ich ukończeniu została zatrudniona w nim jako dziennikarka. Autorka m.in. kilkudziesięciu reportaży emitowanych zarówno na antenie lokalnej, jak i ogólnopolskiej TVP; jako współpracownik redakcji dziecięcej prowadziła programy dla dzieci i młodzieży. W 1991 r. - jako redaktor naczelny - współtworzyła telewizję TELE 24, łódzki oddział pierwszej prywatnej telewizji w Polsce - Polonia 1. Od 1998 r. - rzecznik prasowy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Hobby – windsurfing, narty, muzyka klasyczna – koniecznie na żywo, książki - biografie sławnych ludzi.

GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

GIODO kontroluje zgodność przetwarzania danych z przepisami ustawy, wydaje decyzje administracyjne i rozpatruje skargi w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych, prowadzi rejestr zbiorów danych, opiniuje akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych, inicjuje i podejmuje przedsięwzięcia w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych, uczestniczy w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych

Czym dokładnie zajmuje się Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych?

GIODO to organ stojący na straży ochrony danych osobowych, czyli pośrednio naszej prywatności. Do jego zadań należy m.in. nadzorowanie zgodności przetwarzania danych z przepisami, np. poprzez rozpatrywanie skarg czy przeprowadzanie kontroli w podmiotach przetwarzających dane osobowe. GIODO uczestniczy też w opiniowaniu projektów ustaw i rozporządzeń. Przygotowywane przez ustawodawcę akty prawne – w ramach uzgodnień międzyresortowych – trafiają do Generalnego Inspektora, który je opiniuje pod kątem zgodności z zasadami ochrony danych osobowych. Rolą GIODO jest też inicjowanie zmian w obowiązujących przepisach prawa korzystając z pośrednictwa innych podmiotów, które takie uprawnienia posiadają.

Jakie konkretnie dane osobowe są pod lupą GIODO?

Są to wszystkie informacje, które pozwalają nie tylko na bezpośrednią identyfikację konkretnego człowieka (jak np. imię, nazwisko, nr PESEL), ale i te, na podstawie których można go zidentyfikować w sposób pośredni. Przy czym do każdej sytuacji, w której próbujemy ustalić, czy określone informacje stanowią dane osobowe, należy podejść indywidualnie. Sama informacja „Jan Kowalski zamieszkały w Warszawie” nie pozwoli na wskazanie konkretnej osoby, ale już w przypadku Jana Kowalskiego mieszkającego w małej wiosce - tak. Informacje umożliwiające określenie tożsamości konkretnej osoby to dane osobowe podlegające ochronie, przy czym rozróżnia się dane osobowe tzw. zwykłe i dane wrażliwe. Do pierwszej kategorii należą np. nr PESEL, adres zamieszkania czy imię i nazwisko osoby. Do drugiej zaś m.in. informacje o stanie zdrowia, poglądach politycznych, pochodzeniu rasowym lub etnicznym, przekonaniach religijnych, genomie, nałogach czy życiu seksualnym. Dane tego typu podlegają szczególnej ochronie.

Jakie nieprawidłowości najczęściej ujawniacie?

W związku z tendencją tworzenia, zarówno przez podmioty prywatne, jak i publiczne, coraz większej liczby zbiorów danych osobowych, częstym uchybieniem jest gromadzenie danych bez podstawy prawnej lub w szerszym niż to konieczne zakresie. Wiele naruszeń jest związanych z błędnym formułowaniem oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Administratorzy danych zapominają bowiem, że musi być ona wyraźna i wyrażona dobrowolnie. Do częstych uchybień w tym zakresie należy również łączenie w jednym oświadczeniu zgód na różne cele przetwarzania danych i na rzecz kilku podmiotów, co jest niezgodne z ustawą. Niekiedy umowy z klauzulami o wyrażeniu zgody są konstruowane w sposób niejasny i wprowadzający osobę, która ma ją zaakceptować, w błąd. Zdarza się też uzależnianie skorzystania z jakiejś usługi od pozyskania zgody na wykorzystywanie danych w celach marketingowych, co jest nieuprawnione, bo oznacza wymuszenie zgody.

Jakie sankcje grożą przedsiębiorcom za niezgodne z prawem korzystanie z danych osobowych?

Ustawa o ochronie danych osobowych za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z prawem przewiduje zarówno odpowiedzialność administracyjną, jak i karną. O pierwszej z nich decyduje GIODO, o drugiej zaś – sąd. GIODO nie ma bowiem uprawnień do karania osób odpowiedzialnych za niezgodne z ustawą przetwarzanie danych osobowych. Jest jedynie uprawniony do rozstrzygania sprawy w formie decyzji administracyjnej nakazującej przywrócenie stanu zgodnego z prawem. GIODO może zatem – z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej – nakazać np.: usunięcie uchybień; zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających zgromadzone dane osobowe; udostępnienie lub nieudostępnienie danych osobowych albo usunięcie danych osobowych. Natomiast w razie stwierdzenia, że czyjeś działanie lub zaniechanie jest określonym w ustawie o ochronie danych osobowych przestępstwem, GIODO kieruje do organów ścigania zawiadomienie o podejrzeniu jego popełnienia. Co do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej, to decyzję podejmuje sąd, biorąc pod uwagę przepisy karne ustawy o ochronie danych osobowych. Przykładowo zgodnie z jej art. 51, kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (ust. 1). Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (ust. 2).

Odpowiedzialne obowiązki spoczywają na państwa barkach, co z pewnością jest zachęta dla potencjalnych pracowników. Proszę powiedzieć, na jakie stanowiska rekrutujecie najczęściej?

Najczęściej rekrutację prowadzimy na stanowiska referenta prawnego lub specjalisty w departamentach merytorycznych, ze względu na występującą tam dużą rotację pracowników.

Jakich kwalifikacji i umiejętności oczekują państwo od kandydatów do pracy w państwa instytucji?

Podstawowe wymagania to: wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze oraz znajomość procedury administracyjnej, doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych i przygotowywaniu decyzji administracyjnych, a także znajomość regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. W przypadku kandydatów na stanowisko specjalisty niezbędne jest minimum roczne doświadczenie zawodowe, zaś mile widziane - doświadczenie w opiniowaniu aktów prawnych. Znajomość obsługi komputera w środowisku Windows to już chyba oczywistość.

A jaki cechy charaktery trzeba posiadać, aby dobrze odnaleźć się w państwa instytucji?

Na pewno ważna jest kreatywność i dynamizm w działaniu, a także dobra organizacja czasu pracy, skrupulatność i dokładność. Samodzielność to także bardzo pożądana cecha, niezbędna zarówno podczas prowadzenia postępowań skargowych czy czynności kontrolnych. Zaangażowanie w pracę, wysoka kultura osobista, opanowanie i umiejętność pracy w zespole, to również pożądane od urzędników umiejętności.

Załóżmy, że nasz czytelnik posiada wspomniane kwalifikacje, umiejętności oraz cechy charakteru i co dalej? Jakie kroki należy podjąć, aby dołączyć do państwa zespołu?

Zainteresowanych pracą w Biurze GIODO, zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie zamieszczane są ogłoszenia o pracę. Publikujemy je również na portalach rekrutacyjnych oraz w Biurach Karier szkół wyższych, które współpracują z GIODO. W każdym ogłoszeniu o pracę podajemy, jakie dokumenty muszą dostarczyć osoby, które chcą ubiegać się o zatrudnienie.

Jakie to dokumenty?

Najczęściej są to: kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, CV i list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Materiały te należy w określonym w ogłoszeniu terminie przesłać na adres: Biura GIODO, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. Trafiają one do działu kadr, a następnie są przekazywane do departamentu, do którego prowadzony jest nabór. O dalszym sposobie prowadzenia rekrutacji, biorąc pod uwagę specyfikę danej komórki organizacyjnej, decyduje jej dyrektor.

Jak zazwyczaj wygląda ten dalszy etap rekrutacji?

Może to być rozmowa kwalifikacyjna, test, kazus prawny do opracowania, a czasem połączenie kilku z tych form naboru. Wybrana przez dyrektora departamentu kandydatura jest przedstawiana, do akceptacji, Generalnemu Inspektorowi.

Proszę przekonać mnie, że warto pracować w GIODO. Jakie korzyści niesie ze sobą zatrudnienie w państwa insytutucji?

Praca w Biurze GIODO umożliwia zdobycie cennego doświadczenia zawodowego i stałe podnoszenie kwalifikacji, choćby dzięki organizowanym wewnętrznym kursom i szkoleniom. To także gwarancja zatrudnienia na umowę o pracę w stabilnej instytucji, na pełnym etacie, w ustalonych godzinach pracy – od 8.00 do 16.00.

Jestem ciekaw w jaki sposób motywujecie swoich pracowników do pracy.

Korzystamy zarówno z pozapłacowych, jak i płacowych środków motywacyjnych. Do tych pierwszych należą szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,możliwość awansu i dalszego rozwoju zawodowego, praca w miłej atmosferze.

Z jakich elementów składają się płacowe środki motywacyjne?

Są to środki zarezerwowanena nagrody i premie dla pracowników. Niestety zarobki urzędników, które od kilku lat nie rosną z powodu tzw. zamrożenia płac w tym sektorze, są obecnie mało konkurencyjne. Dlatego wielu naszych pracowników odchodzi do firm prywatnych. Stajemy się więc instytucją, która edukuje kadry dla biznesu, który gwarantuje wyższe wynagrodzenia.

To już tak na koniec, proszę powiedzieć, jakimi zasadami kieruje się wasza instytucje i jakich wartości muszą przestrzegać jej pracownicy?

Poza powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, praca w Biurze GIODO regulowana jest zarządzeniami wewnętrznymi. Jednym z takich dokumentów jest Kodeks etyki Biura. Stanowi on m.in., że wszyscy pracownicy są zobowiązani tak wykonywać swoją pracę, aby ich działania były wzorem praworządności. Są zobowiązani, by kierować się przy tym przepisami prawa i wewnętrznymi uregulowaniami. Mają też obowiązek dbać o poszanowanie zarówno własnej, jak i cudzej godności. W realizowaniu zadań powinni być twórczy, aktywni i nie powinni uchylać się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie.

gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Listopadzie 2019r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 3 115 175
  2. olx.pl 2 736 098
  3. pracuj.pl 2 718 511
  4. linkedin.com 2 689 259
GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
3/5 Na podstawie 11 ocen.
GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych