ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY<br /> Projekt zapewnia możliwość nabycia nowych kwalifikacji zawodowych. Kompleksowe wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz szkoleniowego sprawi, że każdy z uczestników będzie mógł zwiększyć swoją motywację do rozwijania dalszej kariery. W ramach projektu oferujemy:<br /> ∙ poradnictwo zawodowe indywidualne (12 godzin/osoba) i grupowe<br /> ∙ szkolenia do wyboru: Pracownik obsługi biurowej, Logistyk/Spedytor, Opiekun osoby starszej<br /> ∙ staż zawodowy z wynagrodzeniem<br /> Zapewniamy w ramach szkoleń:<br /> ∙ zwrot kosztów dojazdu<br /> ∙ przerwę kawową oraz obiadową<br /> ∙ materiały szkoleniowe<br /> ∙ profesjonalną kadrę szkoleniową<br /> ∙ certyfikat ukończenia szkolenia<br /> ∙ stypendium szkoleniowe<br /> ∙ płatny staż<br /> W projekcie mogą wziąć osoby będące:<br /> ∙ mieszkańcem woj. łódzkiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,<br /> ∙ posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,<br /> ∙ zamierzają nabyć nowe kwalifikacje zawodowe oraz podjąć zatrudnienie,<br /> oraz należą do jednej z wymienionych grup docelowych:<br /> ∙ utraciły pracę z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu oraz jednocześnie zalicza się do grupy bezrobotna lub nieaktywna zawodowo,<br /> ∙ zleceniodawca rozwiązał umowę cywilnoprawną z przyczyn zleceniodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz jednocześnie zalicza się do osób bezrobotnych,<br /> ∙ zleceniodawca nie przedłużył umowy cywilnoprawnej z przyczyn leżących po stronie zleceniodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz jednocześnie zalicza się do osób bezrobotnych.<br /> Zapraszamy do kontaktu: 601 205 377